3-104

3-104

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 MARS 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wim Verreycken à la vice-première ministre et ministre de la Justice et au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le développement de la vente de médicaments narcotiques et psychotropes par le biais de l'internet» (nº 3-701)

M. le président. - M. Christian Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances répondra.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Het probleem van de verkoop van geneesmiddelen via het internet, dit wil zeggen zonder doktersvoorschrift en zonder medische begeleiding, is sinds lang het voorwerp van een terechte bezorgdheid, zowel in brede kring als in de academische wereld, bij de sanitaire overheden en bij de gerechtelijke instanties. Het verschijnsel vindt steeds meer ingang. Ik heb zonet mijn post nagekeken en daar staan een 24 internetaanbiedingen via spam-mail in. In het bijzonder de verkoop via het net van illegale genotsmiddelen, narcotica en psychotrope geneesmiddelen neemt uitbreiding. Overigens blijken de producten, waarvan het gebruik grote gevaren inhoudt, vaak niet eens te beantwoorden aan de wensen van de besteller, maar gaat het om al dan niet geslaagde nabootsingen.

Ter gelegenheid van de publicatie van het Jaarverslag 2004 van de International Narcotics Control Board (INCB), wordt nogmaals de aandacht gevestigd op de gevaarlijke evolutie in deze materie. Naast inspanningen door de INCB om deze evolutie aan banden te leggen in samenwerking met Interpol, de World Customs Organization, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Universal Postal Union, roept de INCB de individuele staten ook op de inspanningen op te drijven en meer bepaald de `internetapotheken' op te sporen en te vervolgen of vleugellam te maken.

Heeft de minister een duidelijk beeld van de veroordelingen die door de Belgische rechtbanken in dit domein werden uitgesproken in de periode 1999-2004? Kan de minister een overzicht geven van de inspanningen die de opeenvolgende Belgische ministers van Justitie en Volksgezondheid sedert 1999 hebben geleverd om tegemoet te komen aan de aanbevelingen zoals geformuleerd door de INCB? Welke initiatieven overweegt de minister in de toekomst te ondernemen om de Belgische inspanningen op te drijven, overeenkomstig de aanbevelingen van de INCB?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - De import van narcotica en psychotrope geneesmiddelen in overtreding met de internationale VN-Verdragen wordt zowel door de diensten van het DG III-Geneesmiddelen als door de diensten van de Douane of de federale politie vervolgd. Die vervolgingen worden georganiseerd op basis van de wet van 24 februari 1921, het koninklijk besluit van 31 december 1930 en het koninklijk besluit van 22 januari 1998.

De import via de post kan op basis van dezelfde wetten en besluiten worden vervolgd. Het is moeilijk de via het internet ontvangen hoeveelheden precies te becijferen en die te onderscheiden van de andere inbeslagnemingen van narcotica of psychotrope geneesmiddelen aan de grenzen. Het eenvoudige aanbod van de gratis verkoop of tegen betaling kan worden vervolgd op basis van de wet op de geneesmiddelen van 24 februari 1921.

De antifraudecel van het DG III levert expertise zodra een verdacht pakje wordt opgespoord. Die postpakken, alsook ingevoerde pakken vallen onder bijzonder toezicht van onze diensten, die samenwerken met de douanediensten. Er moet inderdaad op internationaal niveau of op het niveau van de UNO of op dat van de Pompidou-groep van de Raad van Europa een initiatief worden genomen om de aangeboden vervolgingsmogelijkheden te harmoniseren, vooral om de bron van het aanbod van internetverkoop te vervolgen.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Ik apprecieer het antwoord van de minister. Ik vroeg ook naar de veroordelingen die werden uitgesproken, en daarmee bedoel ik de aanbieders. De minister heeft gelijk wanneer hij zegt dat het zeer moeilijk is de aanbieders te vinden en dat er internationale overeenkomsten moeten zijn om hen te kunnen treffen. Zolang de bron niet wordt drooggelegd, zullen naast de 5% die aan de buitengrens worden tegengehouden, 95% slechte geneesmiddelen bij de klanten terechtkomen.

Er zijn andere inspanningen nodig zoals een internationale overeenkomst die het mogelijk maakt de malafide internetapotheken, die slechte middelen aanbieden, te vatten en te veroordelen. Ik vraag me af wanneer we daaraan iets kunnen doen. Dat is ook een taak voor de internetproviders. Alles wat aangeboden wordt, moet immers via een file transfer protocol poort gaan en kan aan de bron worden tegengehouden als de providers de moeite doen om te scannen op bepaalde woorden en bepalen welke aanbiedingen niet door de poort gaan. Dan zouden we al een hele stap verder zijn. Ik wacht op maatregelen inzake het beteugelen van de internetapotheken.

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Ik denk inderdaad dat op internationaal niveau moet worden gereageerd en ook bij de providers. Ik weet niet welke technische oplossing mogelijk is. Ik zal de opmerkingen van de heer Verreycken mededelen aan minister Demotte.