3-104

3-104

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 MARS 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wim Verreycken au vice-premier ministre et ministre du Budget et des Entreprises publiques sur «le désendettement» (nº 3-642)

Mme la présidente. - Mme Freya Van den Bossche, ministre de l'Emploi, répondra au nom de M. Johan Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre du Budget et des Entreprises publiques.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Gisteren raakte definitief bekend dat de Vlaamse regering geen 95 miljoen euro reserveert voor schuldafbouw. De minister hield bij de begrotingsopmaak reeds rekening met deze nu teruggeschroefde inspanning. Ook de Europese verplichtingen inzake schuldafbouw, waarbij Europa geen rekening houdt met de regio die de schuldafbouw realiseert, maar alleen met het totale Belgische eindcijfer, komen nu in het gedrang.

Reeds in januari van dit jaar kondigde een Vlaamse regeringspartner in het Belang van Limburg aan dat de 95 miljoen in maart zouden worden geschrapt bij niet splitsing van het kiesarrondissement B-H-V. Uiteraard was de federale regering op de hoogte van deze aankondiging.

Ook de vaststelling dat Wallonië geen evenredige inspanning wil leveren zal waarschijnlijk zijn invloed hebben gehad op de Vlaamse beslissing.

Welk effect heeft de Vlaamse beslissing op de federale begroting?

Kunnen de Europese verplichtingen inzake schuldafbouw worden gerealiseerd zonder Vlaamse inbreng?

Was de federale regering op de hoogte van de intentie om, zoals is gebleken, inderdaad in maart de 95 miljoen te schrappen bij niet splitsing van B-H-V? Ware het dan niet beter geweest het kiesarrondissement onverwijld te splitsen?

Welke inspanningen verwacht de federale overheid van de verschillende gewesten, en meent de minister dat evenredigheid aangewezen is? Kan hij die evenredigheid afdwingbaar maken?

Volgens De Standaard van vandaag dreigt de minister ermee tegenmaatregelen te treffen tegen de Vlaamse regering. Wat moeten we daar concreet onder verstaan? Komen er in dat geval ook tegenmaatregelen tegen de andere gewesten?

Mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Werk. - Minister Vande Lanotte wacht de definitieve beslissing af van de Vlaamse regering. In elk geval kan deze op grond van het advies van de Hoge Raad van Financiën niet tegelijk de doelstellingen verlagen en het artikel 8 inroepen. Desgevallend zal een nieuw advies worden gevraagd aan de Hoge Raad wat zou kunnen inhouden dat de Vlaamse regering aan de ene kant 95 miljoen euro wint, maar aan de andere kant 157 miljoen euro verliest.

De doelstellingen inzake schuldafbouw blijven uiteraard gehandhaafd. Tijdens de begrotingscontrole zal de budgettaire toestand worden geactualiseerd en wordt nagegaan of de Federale regering op schema zit. Indien niet, zullen maatregelen worden genomen.

De Vlaamse regering heeft de strengere doelstellingen steeds gekoppeld aan de voorwaarde dat ook de andere entiteiten dit doen.

De minister van Begroting heeft steeds gezegd dat de doelstellingen van de Hoge Raad van Financiën redelijk zijn en dat hij zou zien waar hij zou uitkomen. Er mag ook niet overdreven worden: nominaal gaat het om een niet onaanzienlijk bedrag, maar in procent van het BBP bedraagt het nog geen 0,1%.

Ik weet niet of er echt sprake is van tegenmaatregelen. Als de Vlaamse regering echter bij haar standpunt blijft, dan wordt de zaak terug voorgelegd aan de Hoge Raad van Financiën.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - De nieuwe klacht bij de Hoge Raad van Financiën lijkt er een beetje op alsof minister Vande Lanotte een rechter zou vragen op te treden tegen de Vlaamse regering. Ik heb daar principieel bezwaar tegen.

Bovendien heeft de Vlaamse regering reeds gereageerd. Minister Van Mechelen stelt in De Standaard: `De Hoge Raad beslist autonoom of ze afwijkingen toestaat. De beslissing over de 157 miljoen is op 25 januari genomen en alleen omdat we aan de drie criteria voldeden om een afwijking te kunnen krijgen'.... `Als minister Vande Lanotte een nieuw vraag wil richten aan de Hoge Raad doet hij maar. Maar volgens ons maakt hij geen kans.'

Dit wordt dus een welles nietes spelletje. Er moet aan bepaalde criteria worden voldaan om een vermindering van schuldafbouw te krijgen. Zo heeft de Vlaamse regering de voorgaande jaren meer bespaard dan nodig, zodat ze nu 157 miljoen euro in mindering mag brengen. De criteria zijn wat ze zijn. Een brief van minister Vande Lanotte aan de Hoge Raad lijkt me dan ook niet aangewezen. De minister zegt dat hij alle gewesten en gemeenschappen op dezelfde wijze zal behandelen. Ik juich dit natuurlijk toe, maar ik vraag me wel af waarom hij niet heeft gereageerd toen Wallonië aankondigde dat het niets wilde bijdragen aan de totale schuldafbouw.

Ik zal de bevoegde minister alleszins hierover nog aan de tand voelen.

Mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Werk. - Laten we het netjes houden. Het gaat hier niet om een brief van minister Vande Lanotte aan een rechter, maar om een officieel verzoek om advies van de federale regering aan de Hoge Raad van Financiën. Ik zie niet in waarom een regering geen advies zou mogen vragen.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Uiteraard mag de regering brieven schrijven. Net zo goed mag ik af en toe wat ironie in mijn vragen verwerken. Dit land gaat immers ten onder aan bloedige ernst.