3-97

3-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over ęhet actieplan van de federale regering in het kader van de Wereldconferentie tegen racisme en onverdraagzaamheidĽ (nr. 3-599)

De voorzitter. - De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking antwoordt namens de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Van 31 augustus tot 8 september 2001 heeft in het Zuid-Afrikaanse Durban de Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid plaatsgevonden. BelgiŽ heeft de besluiten van deze wereldconferentie goedgekeurd en is op die manier ook het engagement aangegaan om een nationaal actieplan tegen racisme op te stellen. Bij mijn weten heeft de Belgische regering tot nog toe nog niet zo'n nationaal actieplan opgesteld.

Bij de eerste bespreking van het tussentijds rapport over de interculturele dialoog werd ook zo'n actieplan vooropgesteld en werd zelfs gezegd dat een interministeriŽle conferentie dit thema zou behandelen.

Is de regering voornemens alsnog zo'n actieplan op te stellen? Is de regering van plan om ook de deelstaten te betrekken bij de opmaak van zo'n actieplan en het federale en deelstatelijke beleid op elkaar af te stemmen?

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - BelgiŽ heeft de slotverklaring van de Top van Durban ondertekend en heeft zich ertoe verbonden een actieplan voor de strijd tegen het racisme uit te werken. In juli 2004 heeft de federale regering het Belgische actieplan tegen het racisme en het antisemitisme, dat bestaat uit 10 punten, goedgekeurd.

De minister van Gelijke Kansen, belast met de coŲrdinatie van het plan, brengt in het Parlement geregeld verslag brengen uit over de voortgang van het plan en de uitvoering ervan.

De minister twee werkgroepen opgericht waarin ook vertegenwoordigers van de gemeenschappen zitten: een eerste werkgroep voor de strijd tegen het racisme in het voetbal, naar aanleiding van de incidenten van de jongste maanden, en een tweede werkgroep voor de ontwikkeling van pedagogische middelen in het geschiedenisonderwijs, het staatsburgerschap en het samenleven in een multiculturele samenleving.

Binnen deze laatste werkgroep hebben de ministers van Onderwijs van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en de federale regering een akkoord bereikt over een proefproject voor de oprichting van gemeenschappelijke pedagogische modules voor de verschillende onderwijsnetten en -richtingen. Dit project zal draaien rond het bezoek aan het Deportatiemuseum in Mechelen voor leerlingen van het zesde jaar van het basisonderwijs en het bezoek aan het kamp van Auschwitz voor de studenten van het zesde jaar van het secundair onderwijs. Het Centrum voor de gelijkheid van kansen en voor de racismebestrijding is, hierbij geholpen door de expertise van de organisaties die actief zijn op het terrein, belast met de ontwikkeling van deze pedagogische middelen.

Ten slotte zal midden maart een interministeriŽle conferentie voor de gelijke kansen plaatshebben. Het federale strijdplan tegen het racisme zal er worden besproken en toegepast op een aantal maatregelen die onder de bevoegdheid van de deelgebieden vallen.

De heer Wouter Beke (CD&V). - In juli 2004 werd inderdaad een federaal actieplan opgesteld. Dat is echter geen nationaal actieplan zoals bedoeld in de besluiten van de Wereldconferentie van Durban, die ook punten bevatten die betrekking hebben op de bevoegdheden van de deelgebieden. Ik verneem nu dat initiatieven werden genomen om de deelstaten bij dit actieplan te betrekken en op die manier tot een echt nationaal actieplan te komen. Ik verheug me daarover.