3-97

3-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Samenstelling van een politieke fractie

Samenstelling van de commissies en afvaardigingen

Belangenconflict

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Flor Koninckx aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de organisatie van de Gumball Rally» (nr. 3-575)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «zijn werkbezoek aan Denemarken en de gevolgen voor het vreemdelingenbeleid in ons land» (nr. 3-573)
Mondelinge vraag van mevrouw Jihane Annane aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de discriminatie, op het gebied van werkgelegenheid, van vrouwen in het kader van de conferentie Peking +10» (nr. 3-574)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het actieplan voor meer diversiteit bij de overheid» (nr. 3-578)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de annulering van het bezoek van de Dalai Lama aan Vlaanderen» (nr. 3-567)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de annulering van het bezoek van de Dalai Lama» (nr. 3-569)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de annulatie van het bezoek van de Dalai Lama aan België» (nr. 3-579)

Evaluatie van de hervorming van de politiediensten (Stuk 3-566)

Bespreking

Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Stuk 3-700)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 (Stuk 3-951)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 (Stuk 3-952)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (Stuk 3-956)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 (Stuk 3-957)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001 (Stuk 3-958)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (Stuk 3-959)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (Stuk 3-962)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997 (Stuk 3-965)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003 (Stuk 3-983)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-1005)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Stuk 3-991) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-902)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de algemene invoering van de intelligente koffer bij waardetransporten» (nr. 3-583)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het optreden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid jegens de advocatuur in het kader van de aanpak van de schijnzelfstandigheid» (nr. 3-571)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 (Stuk 3-951)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 (Stuk 3-952)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (Stuk 3-956)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 (Stuk 3-957)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001 (Stuk 3-958)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (Stuk 3-959)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (Stuk 3-962)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997 (Stuk 3-965)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003 (Stuk 3-983)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-1005)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Stuk 3-991) (Tweede behandeling)
Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-902)
Evaluatie van de hervorming van de politiediensten (Stuk 3-566)
Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Stuk 3-700)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de criteria en de modaliteiten voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering bekomen» (nr. 3-577)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Werk over «de voorstellen van de Commissie van Consumentenveiligheid om de uitbating van zonnecentra en het gebruik van zonnebanken te regelen» (nr. 3-566)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Werk over «het wetenschappelijk onderzoek naar prionen» (nr. 3-570)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «internetfraude met dialers» (nr. 3-568)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de eerste minister over «de niet-deelname van de Vlaamse regering aan de feestelijkheden in verband met de 175ste verjaardag van België» (nr. 3-587)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de eerste minister over «zijn onderhoud met de president van de Verenigde Staten, George W. Bush» (nr. 3-597)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de operationalisering van de Communicatie- en Informatiecentra (CIC's)» (nr. 3-569)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de sensibiliseringscampagne voor orgaandonatie» (nr. 3-549)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de stand van zaken in verband met de taalproblematiek inzake de mobiele urgentiegroepen (MUG) in Vlaams-Brabant en Brussel» (nr. 3-570)

Vraag om uitleg van de heer Luc Paque aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Belgisch nationaal rapport over drugs 2004» (nr. 3-585)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «zijn beleid inzake het overaanbod van apotheken» (nr. 3-589)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «het systeem van de dienstencheques» (nr. 3-577)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de laattijdige publicatie van het verkiezingsreglement voor de organen van de islamitische eredienst» (nr. 3-572)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de coördinatie van het huisvestingsbeleid» (nr. 3-576)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de taalaanhorigheid van de ambtenaren van de FOD Justitie (Hoofdbestuur)» (nr. 3-600)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het veiligheidsbeleid in de gevangenissen» (nr. 3-582)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de dubbele nationaliteit en de ratificatie van de Conventie van de Raad van Europa over de nationaliteit van 6 november 1997» (nr. 3-586)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de verkoop van 24 woningen te Brasschaat» (nr. 3-598)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het actieplan van de federale regering in het kader van de Wereldconferentie tegen racisme en onverdraagzaamheid» (nr. 3-599)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de aids/hiv-problematiek» (nr. 3-544)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Intrekking van wetsvoorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Parket van het Hof van Cassatie
Rechtbank van koophandel
Amortisatiekas