3-1051/1

3-1051/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

18 FEBRUARI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, 1, 2, 4 en 5 op te heffen

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128,
tweede uitgave, van 10 april 2003)


VOORSTEL VAN MEVROUW LIZIN


TOELICHTING


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 10 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 10 april 2003) stelt een aantal overgangsbepalingen van de Grondwet voor herziening vatbaar. De bedoeling is dat deze bepalingen zouden worden opgeheven, aangezien zij niet langer dienstig zijn. Het gaat bijgevolg louter om een legistieke zuivering van de tekst.

Met dat doel stelt de verklaring onder meer titel IX van de Grondwet, bepaling VI, 1, 2, 4 en 5, voor herziening vatbaar. Bepaling VI luidt als volgt :

VI. — 1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, zijn tot 31 december 1994 de provincies :

Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

2. De eerstvolgende verkiezing voor de provincieraden vindt plaats, samen met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, op de tweede zondag van oktober 1994. Voor zover de in 3, eerste lid, bedoelde wet in werking is getreden worden de kiezers voor de verkiezing van de provincieraden van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant diezelfde zondag opgeroepen.

3. De personeelsleden en het patrimonium van de provincie Brabant worden verdeeld tussen de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de in de artikelen 135 en 136 bedoelde overheden en instellingen, evenals de federale overheid, op de wijze bepaald door een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.

4. In afwijking van artikel 151, tweede lid, worden tot 31 december 1994 de raadsheren in de hoven van beroep en de voorzitters en ondervoorzitters der rechtbanken van eerste aanleg binnen hun rechtsgebied door de Koning benoemd uit twee lijsten van twee kandidaten, de ene door die hoven, de andere door de provincieraden voorgelegd.

5. In afwijking van artikel 156, 1, omvat het rechtsgebied van het hof van beroep van Brussel tot 31 december 1994 de provincie Brabant.

Anne-Marie LIZIN.


VOORSTEL


Enig artikel

In titel IX, bepaling VI, van de Grondwet worden de 1, 2, 4 en 5 opgeheven.

1 februari 2005.

Anne-Marie LIZIN.