Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1076 van mevrouw de Bethune d.d. 15 juli 2004 (N.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Regeringsbeleid. — Realisaties in 2003. — Uitgaven in 2003.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1079 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1745).

Antwoord : De Cel statistieken van DGOS (D0.2) bundelt alle Belgische geldstromen die kunnen worden beschouwd als officiŽle ontwikkelingshulp (ODA) en als officiŽle hulp (OA).

Omschrijving (OfficiŽle ontwikkelingshulp versus samenwerkingsbudget) :

Het Comitť voor ontwikkelingshulp (DAC), een ondersteunend orgaan van de OESO, definieert ODA als volgt : elke ę inbreng van middelen Ľ die worden verstrekt

a)  aan de ontwikkelingslanden en de multilaterale instellingen en die bestemd zijn voor de begunstigde landen. De begunstigde landen zijn opgedeeld in twee groepen : de landen van ę deel I Ľ, zijnde de ontwikkelingslanden die alleen in aanmerking komen voor ODA. Met de landen van ę deel II Ľ wordt bedoeld : de overgangslanden die OA genieten;

b)  door officiŽle organen of hun uitvoeringsinstanties;

c)  met als hoofddoel de economische ontwikkeling te bevorderen en de levensstandaard van de ontwikkelingslanden te verbeteren.

De begrippen ę officiŽle ontwikkelingshulp Ľ en ę samenwerkingsbudget Ľ mogen niettemin niet met elkaar worden verward. Om maar ťťn voorbeeld te noemen, de bijdragen die door de donorlanden aan de Wereldgezondheidsorganisatie worden betaald, kunnen slechts voor 70 % als ODA worden geboekt. Wanneer DGOS 1 000 euro geeft aan de WHO, wordt dit bedrag integraal in rekening gebracht van het budget van de DGOS, terwijl onze inbreng ten aanzien van de OESO slechts 700 euro ODA bedraagt.

In 2003 door BelgiŽ verstrekte officiŽle ontwikkelingshulp :

In 2003 bedroeg de Belgische ODA 1 640 764 034 euro. Dit bedrag kan worden opgesplitst als volgt :

Administratieve kosten45 447 788
Totaal Rechtstreekse Bilaterale Hulp DGOS118 369 673
Technische samenwerking en uitrustingsprojecten90 7510535
Sectorgebonden programma' s9 353 740
Budgettaire steun16 463 292
Schuldverlichting1 250 000
Microprojecten551 106
Totaal Onrechtstreekse Bilaterale Hulp DGOS323 468 218
NGO110 710 275
Noodhulp via NGO12 473 335
VVOB8 099 999
APEFE8 013 513
VLIR24 768 215
CIUF22 197 646
Wetenschappelijke instellingen11 190 508
BIO39 238 000
Handelscontracten, Belgische scholen en andere86 776 727
Totaal Bi-Multilaterale Hulp DGOS77 325 160
Totaal Multilaterale Hulp DGOS149 025 481
Groep Verenigde Naties27 894 665
Groep Europese Unie86 257 918
Groep Wereldbank260 288
Andere34 612 610
Totaal DGOS713 636 320
Buitenlandse Zaken (preventieve diplomatie, ...)51 419 507
FOD FinanciŽn Staatsleningen (terugbetaling inbegrepen)--16 031 270
EU Funds/FOD FinanciÍn162 848 076
Ontwikkelingsbanken/ FOD FinanciŽn9 022 528
Nationale Delcrederedienst664 790 000
Andere FOD's en ministeries1 997 388
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest26 532 814
Franse Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap17 788 129
Provincies, gemeenten, Brussels Hoofdstedelijk Gewest8.760 542
Totaal niet-DGOS927 127 714

Sectorale indeling :

De in 2003 door de FOD Buitenlandse Zaken lato sensu verstrekte hulp kan per sector als volgt worden ingedeeld (in euro) :

Administratieve kosten49 697 599
Onderwijs79 470 831
Gezondheidszorg56 156 290
Bevolking & gezondheid & vruchtbaarheid16 276 368
Watervoorziening en sanering19 870 838
Regering en civiele samenleving70 713 195
Sociale diensten24 677 188
Vervoer en opslag5 290 426
Communicatie749 258
Energie2 824 378
Informele banken en microkredieten43 173 292
OfficiŽle banksector21 122 527
Bedrijven119 248
Landbouw51 948 526
Industrie8 405 328
Handel/ toerisme1 439 101
Multisector leefndlieu15 070 627
Multisector ruraal15 906 714
Multisector sociaal9 313 290
Multisector andere15 415 345
Programmahulp (uitgezonderd voedselhulp)17 589 068
Voedselzekerheidprogramma9 301 837
Schuldverlichting en schuldherschikking1 250 000
Noodhulp (met inbegrip van noodvoedselhulp)97 326 272
NGO — niet gedetailleerd10 969 677
Sensibilisering18 159 777
Andere102 818 827
Totaal per sector765 055 827
waarvan DGOS713 636 320
Buitenlandse Zaken51 410 507

OfficiŽle ontwikkelingshulp (ODA) versus offlciele hulp (OA) :

Het totaal van de landen die in aanmerking komen voor door alle ontwikkelingsactoren verstrekte hulp oftewel alle landen en gebieden van de lijsten I en II samengerekend, stemt overeen met een bedrag van 25 687 957 488 euro.