3-925/2

3-925/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

26 JANUARI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Wijziging van de terminologie van de Grondwet

(Toepassing van artikel 198 van de Grondwet)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER DELPÉRÉE


I. INLEIDING

Het onderhavige ontwerp van tekst vindt zijn oorsprong in het voorstel dat de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, ingevolge een beslissing van de Conferentie van de zeven parlementsvoorzitters, op 2 september 2004 in de Kamer heeft ingediend (stuk Kamer, nr. 51 1326/1).

Overeenkomstig artikel 198 van de Grondwet heeft dit voorstel tot doel de terminologie van de Grondwet in overeenstemming te brengen met het nieuwe opschrift van Titel III, Hoofdstuk IV, Afdeling I, Onderafdeling I, van de Grondwet. Daarin wordt ingevolge de grondwetsherziening van 9 juli 2004 niet langer naar de Gemeenschaps- en Gewestraden verwezen, maar naar de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (cf. Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2004 — Ed. 2).

Op 18 november 2004 heeft de Kamer in plenaire vergadering dit voorstel ne varietur goedgekeurd met 116 stemmen, bij 17 onthoudingen, en op 19 november 2004 aan de Senaat overgezonden.

De commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft het overgezonden ontwerp van tekst besproken tijdens haar vergadering van 26 januari 2005.

II. BESPREKING

De heer Francis Delpérée, rapporteur, merkt op dat het doel van dit ontwerp er gewoon in bestaat in de Grondwet de woorden « Gemeenschaps- en Gewestraden » telkens te vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen ».

Over het ontwerp wil hij twee opmerkingen maken.

Wat de inhoud betreft, merkt spreker op dat tot aan de herziening van het opschrift van Titel III, Hoofdstuk IV, Afdeling I, Onderafdeling I, van de Grondwet van 9 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2004 — Tweede uitgave), het woord « Parlement » nergens in de Grondwet noch in enige andere wettekst te vinden was. Met uitzondering van het Europees Parlement (cf. artikel 117) duidt de Grondwet de wetgevende assemblees onder meer als volgt aan : federale Kamers (cf. opschrift van Titel III, Hoofdstuk I), beide Kamers (bijvoorbeeld in de artikelen 42 en 49), elke Kamer (bijvoorbeeld in de artikelen 43 en 47), de Kamers (bijvoorbeeld in de artikelen 44 en 45), beide wetgevende Kamers (cf. artikel 77), de verenigde Kamers (cf. artikel 91) en beide Kamers in verenigde vergadering (cf. artikel 92), alsook gemeenschaps- en gewestraden.

In de wandeling verwijst het woord « parlement » naar het gebouw waar een wetgevende assemblee zitting heeft zoals het Paleis der Natie, en wordt het ook gebruikt in uitdrukkingen als parlementair stelsel, parlementair onderzoek, parlementaire vragen, enz.

De tweede opmerking van spreker handelt over de manier waarop de Kamer de Grondwet wil wijzigen. Zou het niet eenvoudiger zijn te bepalen dat in de artikelen die het ontwerp opsomt, het woord « Raad » telkens wordt vervangen door het woord « Parlement » ? De Kamer had dan geen vier bladzijden hoeven te besteden aan een enig artikel om een pover resultaat te boeken.

Mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter, vraagt zich af of het wel raadzaam is de tekst in die zin te amenderen. De werkwijze van de Kamer valt ten dele te verantwoorden door het feit dat waar het woord « Conseil » wordt vervangen door het woord « Parlement », in de Nederlandse tekst telkens de woorden « Raden, ieder wat hem betreft » vervangen moet worden door de woorden « Parlementen, elk voor zich » omdat in het Nederlands het woord « parlement » onzijdig is.

Tekstcorrecties

In overleg met de Kamer van volksvertegenwoordigers brengt de commissie nog een aantal tekstcorrecties aan die evenwel niets aan de inhoud van het ontwerp van tekst wijzigen :

— in het tweede tot het vierde lid van het enig artikel worden de woorden « eerste lid, » ingevoegd tussen de woorden « artikel 67, § 1, » en de respectieve punten « 3º », « 4º » en « 5º »;

— in de Nederlandse tekst van het vierentwintigste lid van het enig artikel, houdende wijziging van artikel 123, § 2, vervalt het woord « de » in de zinsnede « de Parlementen, elk voor zich »;

— in de Nederlandse tekst van het tweeënveertigste lid van het enig artikel, houdende wijziging van artikel 167, § 3, wordt het woord « et » vervangen door het woord « en ».

III. STEMMINGEN

De leden 1 tot 48 van het enig artikel, met inbegrip van de bovenvermelde tekstverbeteringen, worden eerst afzonderlijk aangenomen en vervolgens in hun geheel als enig artikel, bij eenparigheid van de 9 aanwezige leden.


Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Francis DELPÉRÉE. Anne-Marie LIZIN.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als die overgezonden door de
Kamer van volksvertegenwoordigers, met dien
verstande dat hij, met instemming van de Kamer,
moet worden gecorrigeerd
in de hierboven vermelde zin
(zie stuk Senaat, nr. 3-925/1 - 2004/2005)