3-89

3-89

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 21 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęhet akkoord overheid-apothekersĽ (nr. 3-506)

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Na een overleg, dat van juli 2003 tot maart 2004 plaatsvond, sloot de regering een akkoord met de vertegenwoordigers van de openbare officina's. Graag kreeg ik van de minister een stand van zaken over de verschillende punten van dat akkoord.

Wat de beslissingen betreft in uitvoering van de begroting 2004 werd het grootste gedeelte uitgevoerd, met uitzondering van het farmacotherapeutisch overleg. Er werden wel de nodige maatregelen genomen inzake zuurstof.

Heel recent verscheen voorts een koninklijk besluit voor de uitvoering van de beloftes die de minister over de magistrale bereidingen heeft gedaan. De magistrale bereidingen moeten echter opnieuw extra worden gepromoot.

Voor het voorschrijven op stofnaam moest een systeem worden gevonden voor het voorschrijven op de moleculennaam, weliswaar met aandacht voor de therapietrouw van de patiŽnt, voor de beschikbaarheid en de prijs. Er is bij de artsen nogal wat weerstand en er doen nogal wat nieuwe ideeŽn de ronde die daarop een invloed kunnen hebben. Zal de minister dit verder uitwerken?

Wat de verpakkingsgrootte betreft zijn we nog niet ver gevorderd. De Commissie voor Terugbetaling van Geneesmiddelen zou de grootte bepalen van een startverpakking en van een chronische verpakking. Het was de bedoeling tot twee verpakkingsgroottes te komen met een maximumgrootte van drie maanden. Hoe ver staat het hiermee?

Er is ook het probleem van de verhoogde toepassing van de financieringsmarge en de absolute marge voor generieke geneesmiddelen. Graag meer informatie terzake.

Er is ook de unieke streepjescode die vanaf 1 januari 2005 bij aflevering voor de tarificatie moet worden meegestuurd. Dit systeem was gelinkt aan een controlesysteem voor ziekenhuizen. Hoe ver staat het hiermee? Zal dat akkoord vanaf 1 januari 2005 worden uitgevoerd?

Hoe zit het met de aangekondigde administratieve vereenvoudiging? Hoever staat het met de herwaardering van de rol van de apotheker en het nieuwe vergoedingssysteem? In het akkoord staat dat de wettelijke basis vůůr 1 januari 2005 zal worden goedgekeurd en vanaf 1 januari 2006 zal worden ingevoerd.

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik maak graag van de vraag van mevrouw Van de Casteele gebruik om een stand van zaken te geven inzake het akkoord met de apothekers dat ik op 5 april 2004 namens de regering heb ondertekend. De balans is mijns inziens zeer positief.

Voor het lokale farmacotherapeutische overleg tussen artsen en apothekers werd in maart 2004 binnen het RIZIV een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van beide beroepsgroepen. Bedoeling van deze werkgroep, die al driemaal is samengekomen, is de projecten vast te leggen en de middelen toe te wijzen die daarvoor op de begroting van 2004 werden ingeschreven. De basisprincipes van de bestaande lokale initiatieven, waarvan enkele al sterk ontwikkeld zijn, werden daar besproken. De gesprekken verlopen sereen, zeker als men weet hoe gevoelig het overleg tussen artsen en apothekers ligt. De eerste projecten kunnen in de loop van 2005 al worden gefinancierd.

Ik kom nu tot de kosten van het gebruik van zuurstof thuis. Sinds augustus 2004 worden de huur van de zuurstofflessen en de uitgaven van de patiŽnt voor de installatie, het materiaal en het honorarium van de apotheker eindelijk, na jarenlange discussies, terugbetaald.

Het koninklijk besluit dat de procedure van de terugbetaling van nieuwe magistrale bereidingen moet vastleggen, werd in 1997 al in het vooruitzicht gesteld. Het is uiteindelijk in oktober 2004 gepubliceerd.

Om voorschriften op stofnaam of VOS toe te laten waren er 3 reglementaire initiatieven nodig. Het eerste was een besluit van de minister van Volksgezondheid dat de artsen de mogelijkheid biedt om voorschriften op molecule te schrijven. Voorts moest dit ministerie een besluit uitvaardigen om aan de apothekers uit te leggen wat zij mogen leveren, als iemand hem een voorschrift op stofnaam voorlegt. Ten slotte was er een besluit nodig van de minister van Sociale Zaken dat bepaalt hoe de geneesmiddelen die met een VOS waren voorgeschreven, worden terugbetaald. De drie besluiten zijn klaar.

Gezien de vele discussies die over het VOS al zijn gevoerd en er allicht nog zullen volgen, zullen die besluiten in eerste instantie in een informele werkgroep besproken worden. Die zal bestaan uit vertegenwoordigers van artsen, apothekers en ziekenfondsen en komt deze week nog samen. Ik hoop de reglementaire procedures voor deze besluiten op te starten in de loop van januari of februari 2005.

Om een oplossing te vinden in de kwestie van de verpakkingsgrootte heeft het RIZIV, overeenkomstig de erg complexe Europese wetgeving, een crisisteam onder de arm genomen. Er zijn al verscheidene erg technische vergaderingen geweest van juristen, medewerkers van mijn administratie en vertegenwoordigers van de apothekers. Nog voor het einde van dit jaar bezorgen ze mij een voorstel van besluittekst. Die tekst wordt daarna volgens de reglementaire procedure afgehandeld.

Om in 2004 en 2005 de verhoging door te voeren van de financieringsmarge voor de apotheker van 3,2 miljoen euro op jaarbasis, werd besloten via twee sporen te werken. Voor 2004 zal het bedrag worden afgetrokken van de verschuldigde bijdrage van de apothekers voor 2004 ten bedrage van 1,6 miljoen euro, hetzij het equivalent van een half jaar, hetgeen bepaald was in het akkoord. De procedure voor dat besluit is momenteel aan de gang. Voor 2005 is er in overleg met de apothekers besloten dat de verhoging zal gebeuren via de verhoging van de financieringsmarge op de producten van meer dan 68 euro. Deze grens is gekozen om ervoor te zorgen dat de patiŽnt helemaal beschermd blijft door middel van het remgeld, dat op 68 euro geplafonneerd is, onafhankelijk van de terugbetalingscategorie.

Aangezien het een verhoging van de marge van de apothekers betreft, moet het besluit nog worden overgemaakt aan mijn collega van economische zaken. De procedure voor dat besluit is aan de gang. Gezien de reglementaire termijnen is de inwerkingtreding vůůr 1 januari 2005 uiteraard uitgesloten, maar ik probeer dat besluit zo snel als mogelijk in werking te laten treden.

Het besluit voor de invoering van de unieke streepjescode is van toepassing vanaf 1 januari 2005. Het besluit waarin de bepaling over de controle van geneesmiddelen via een streepjescode is opgenomen, is voorgelegd aan het Verzekeringscomitť en wordt dus momenteel besproken. Dit verhindert de start van het gebruik van de streepjescode in openbare apotheken, zoals wettelijk voorzien, helemaal niet.

In verband met de administratieve vereenvoudiging werden voorstellen geformuleerd door de overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen. Elke partij onderzoekt momenteel hoe deze beslissingen in de praktijk kunnen worden gebracht.

In verband met het project inzake de herwaardering van de rol van de apotheker en de nieuwe vergoedingswijze, werd de timing van het akkoord gerespecteerd. Er heeft een brainstorming plaatsgevonden tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van de apothekers over de mogelijke opties, bijvoorbeeld over het honorariumniveau. Er werden verschillende simulaties gevoerd door de APB en OPHACO over de gevolgen van de verschillende modellen voor de globale begroting, maar ook over de micro-economische impact op de verschillende types apotheken, met name kleine, grote, landelijke en stedelijke. Een juridisch team werkt momenteel samen met het RIZIV aan de bepaling van de noden inzake reglementering. In de programmawet van december 2004 kan eventueel een artikel worden voorgesteld, maar dat is niet noodzakelijk. De volgende stap is de beslissing over het uiteindelijke model. Die beslissing zal begin 2005 worden genomen. In de loop van 2005 zullen dan de uitvoeringsbesluiten kunnen volgen. Zodoende kan het vooropgestelde doel worden bereikt, namelijk dat het nieuwe vergoedingssysteem in werking treedt op 1 januari 2006.

Over de rol van de apothekers is er een wetsartikel klaar dat de functies van bereiding en levering uitbreidt tot die van de farmaceutische opvolging van de patiŽnt door de apotheker. Dat artikel zal worden besproken binnen de werkgroep apothekers-ziekenfondsen, die deze week samenkomt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Ik dank de minister voor zijn uitgebreid antwoord. Het rapport is inderdaad vrij goed en de apothekersverenigingen hebben dan ook het licht op groen gezet om de uitvoering van het akkoord voort te zetten. Het gevoeligste punt blijft mijns inziens het overleg met de artsen. Op een bepaald ogenblik zijn er problemen gerezen waardoor het farmacotherapeutisch overleg dreigde af te breken, maar intussen zijn de plooien wel gladgestreken.

Voor het voorschrijven op stofnaam en voor de nieuwe taakinvulling van de apotheker hebben we nog geen vergelijk gevonden. Ik hoop dat de minister erin slaagt om in het belang van de patiŽnten en van de volksgezondheid een brug te slaan tussen beide groepen.

Nieuw in de discussie over de verpakkingsgrootte zijn de Europese vereisten, waardoor de belofte om het overaanbod aan verpakkingsgroottes te beperken gehypothekeerd wordt.

Ik noteer dat het dossier inzake de financieringsmarge voor 2005 zich bij minister Verwilghen bevindt en dat het zo snel als mogelijk zal moeten worden goedgekeurd. We zullen erop toezien.

Het antwoord in verband met de unieke streepjescode heeft mij enigszins verrast, omdat uit de berichten aan de apothekers blijkt dat men niet klaar is voor de invoering ervan op 1 januari 2005. De invoering van de streepjescodes heeft zeer ingrijpende gevolgen. Ik denk alleen al aan patiŽnten die hun voorschrift na aankoop binnenbrengen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de mensen hierover snel en goed worden voorgelicht. Wanneer de minister het systeem wil invoeren vanaf 2005, dan mag hij niet vergeten dat de invoering ervan gebonden is aan de aflevering van medicamenten voor ambulante hulp in ziekenhuizen. De communicatie hierover met de apothekers zou heel klaar en duidelijk moeten zijn.