3-64

3-64

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JUNI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de registratie van verkeersongevallen en de bekendmaking van de statistieken ter zake» (nr. 3-343)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de verkiezingsdeelname van personen die gedomicilieerd zijn in een rusthuis» (nr. 3-354)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie na de verkiezingen van 13 juni 2004» (nr. 3-359)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de voortijdige publicatie van het activiteitenverslag van het Comité I voor het jaar 2003» (nr. 3-357)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «cannabisbezit en -gebruik in de penitentiaire instellingen» (nr. 3-358)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Financiën over «de gevolgen van de toepassing van de eenmalige bevrijdende aangifte» (nr. 3-353)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het personeelstekort van de Gentse rechtbanken» (nr. 3-360)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de normen van de foto op het rijbewijs» (nr. 3-356)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «de militair-technische samenwerking met de Democratische Republiek Congo» (nr. 3-303)

Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 3-629)

Stemmingen

Herziening van de Grondwet
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Stuk 3-671)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, §1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift)

Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 3-629)

Uitslag van de geheime stemming

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten» (nr. 3-291)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de computerbeveiliging van de FOD Justitie» (nr. 3-290)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de verviervoudiging van de zeepiraterij in tien jaar tijd» (nr. 3-302)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de computerbeveiliging van de FOD Personeel en Organisatie» (nr. 3-289)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Werk en Pensioenen over «de eventuele aanpassing van de wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars» (nr. 3-301)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gevaren van chloor in zwembaden» (nr. 3-304)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten» (nr. 3-305)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het verdwijnen van de Chinese arts Jiang Yanyong» (nr. 3-306)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 3-629)
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Informele mededeling van een verdrag
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Parket-generaal