Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-735 van mevrouw Van de Casteele d.d. 17 februari 2004 (N.) :
Geneeskundige verzorging. ­ Verzekering. ­ Maximumfactuur.

De maximumfactuur werd ingevoerd op 1 januari 2002 door de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.

In oktober 2002 maakte de toenmalige minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, bekend dat op dat moment 187 000 gezinnen een terugbetaling van de medische kosten voor 2001, via het systeem van de maximumfactuur, hadden ontvangen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel mensen per inkomenscategorie konden een beroep doen op de sociale maximumfactuur voor de dienstjaren 2002 en 2003 ?

2. Voor welk bedrag hebben de verzekeringsinstellingen terugbetaald in 2002 en 2003 ?

3. Welke zijn de bedragen uitgesplitst per provincie (op basis van de woonplaats van de patiënt) en per regio ?

4. Voor hoeveel gezinnen heeft de fiscale administratie terugstortingen gedaan in het kader van de fiscale franchise voor de aanslagjaren 2002 en 2003 ?

5. Welke zijn die bedragen per regio ?

Antwoord : In antwoord op de vragen van het geachte lid kan ik het volgende meedelen.

1. In de toepassing van de maximumfactuur kunnen we globaal gezien vier groepen onderscheiden :

a) Gezinnen waarbij ten minste één van de rechthebbenden de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of een ander sociaal statuut (« sociale » maximumfactuur) geniet;

b) gezinnen met een jaarlijks bruto inkomen tussen 0 en 13 400,00 euro en gezinnen met een jaarlijks bruto inkomen tussen 13 400,01 euro en 20 600,00 euro (« kleine inkomens » maximumfactuur) (respectievelijk 13 730,98 euro en 21 108,82 euro voor het dienstjaar 2003);

c) kinderen met een recht op verhoogde kinderbijslag;

d) kinderen jonger dan 16 jaar (19 jaar sinds 1 januari 2004).

Hierna worden gegevens meegedeeld met betrekking tot het aantal gezinnen en het overeenstemmend aantal rechthebbenden die de toepassing van de maximumfactuur voor het dienstjaar 2002 hebben kunnen genieten. Momenteel zijn er nog geen valabele gegevens beschikbaar voor het dienstjaar 2003. Deze zullen allicht ter beschikking zijn omstreeks juli 2004.

2. In onderstaande tabel worden de financiële gegevens meegedeeld met betrekking tot de terugbetalingen die werden geboekt door de diverse verzekeringsinstellingen.

Nombre de ménages
­
Aantal gezinnen
Nombre de bénéficiaires
­
Aantal rechthebbenden
Maximum à facturer social. ­ Sociale maximumfactuur 165 249 397 625
Maximum à facturer revenus modestes. ­ Kleine inkomens maximumfactuur 163 294 295 217
Enfants bénéficiant du droit aux allocations familiales majorées. ­ Kinderen verhoogde kinderbijslag ­ 1 036
Enfants âgés de moins de 16 ans. ­ Kinderen jonger dan 16 jaar ­ 2 890
Total. ­ Totaal 328 543 696 768

Zoals blijkt uit deze gegevens kan men vaststellen dat er nog geen uitgaven werden geboekt door de verzekeringsinstellingen in het eerste semester 2002 met betrekking tot de toepassing van de maximumfactuur. Enerzijds is er de vaststelling dat gezinnen of individuen pas een voordeel kunnen bekomen op basis van de maximumfactuur indien zij een minimum aan persoonlijke aandelen daadwerkelijk hebben betaald. Gedurende de eerste maanden van een kalenderjaar is het dan ook logisch dat maar weinig rechthebbenden een voordeel kunnen bekomen, omdat praktisch niemand reeds zoveel remgelden daadwerkelijk heeft betaald. Anderzijds zijn er in de beginfase wat problemen geweest in de praktische toepassing van de maximumfactuur bij de verzekeringsinstellingen. Dit heeft geleid tot vertragingen in de boeking van de uitgaven voor het dienstjaar 2002 waardoor een gedeelte van de uitgaven terechtgekomen zijn in 2003. De kost op jaarbasis van de maximumfactuur voor het dienstjaar 2002 kan geraamd worden op 100 tot 120 miljoen euro.

3. Momenteel zijn er geen valabele regionale gegevens voorhanden met betrekking tot de geboekte uitgaven voor de maximumfactuur voor het dienstjaar 2002. Daarenboven dient vastgesteld te worden dat de geboekte uitgaven voor de maximumfactuur voor het dienstjaar 2002 zeer onvolledig zijn. De regionale gegevens voor het dienstjaar 2003 zullen normaal gezien beschikbaar zijn tegen juli 2004.

4 en 5. De eerste statistieken met betrekking tot de verwerking van de fiscale franchise voor een bepaald aanslagjaar T (inkomsten T-1) worden aan het RIZIV overgemaakt in de loop van de maand augustus van het jaar T+1.

De gegevens voor het aanslagjaar 2002 (inkomsten 2001) werden door de fiscale administratie overgemaakt aan het RIZIV in de loop van de maand augustus 2003. Deze gegevens worden hierna verder besproken. Het RIZIV beschikt nog niet over de gegevens voor het aanslagjaar 2003. Deze zullen in principe overgemaakt worden door de fiscale administratie aan het RIZIV in de loop van de maand augustus 2004.

In hieronder staande tabel wordt een synthese meegedeeld van de statistieken over de toepassing van de fiscale franchise voor het aanslagjaar 2002 (inkomsten 2001).

Dépenses en euros
­
Uitgaven in euros
Premier semestre 2002
­
Eerste semester 2002
Exercice 2002
­
Dienstjaar 2002
Premier semestre 2003
­
Eerste semester 2003
Jusque novembre 2003 inclus
­
Tot en met november 2003
Maximum à facturer social. ­ Sociale maximum factuur ­ 7 995 33 717 55 173
Revenus des ménages inférieur à 13 400,00. ­ Gezinnen inkomen minder dan 13 400,00 ­ 4 211 18 097 27 458
Revenus des ménages entre 13 400,01 et 20 600,00. ­ Gezinnen inkomen tussen 13 400,01 en 20 600,00 ­ 4 572 32 879 46 424
Enfants âgés de moins de 16 ans. ­ Kinderen, jonger dan 16 jaar ­ 53 513 820
Enfants bénéficiant du droit aux allocations familiales majorées. ­ Kinderen met verhoogde kinderbijslag ­ 29 253 343
Total. ­ Totaal ­ 16 860 85 459 130 218
Flandre
­
Vlaanderen
Revenus imposables
­
Belastbaar inkomen
Montant total en euros
­
Totaal bedrag in euro
Nombre de ménages fiscaux
­
Aantal fiscale gezinnen
Montant par ménage fiscal
­
Bedrag per fiscaal gezin
Index Royaume = 100
­
Index Rijk = 100
0,00 13 400,00 3 610 160,28 16 325 221,14 96
13 400,01 20 600,00 5 439 317,05 19 626 277,15 92
20 600,01 27 800,00 971 735,01 3 116 311,85 90
27 800,01 34 700,00 139 894,33 391 357,79 81
34 700,01 49 600,00 40 148,99 99 405,55 81
> 49 600,00 16 777,42 22 762,61 95
Total. ­ Totaal 10 218 033,08 39 579 258,17 93
Wallonie
­
Wallonië
Revenus imposables
­
Belastbaar inkomen
Montant total en euros
­
Totaal bedrag in euro
Nombre de ménages fiscaux
­
Aantal fiscale gezinnen
Montant par ménage fiscal
­
Bedrag per fiscaal gezin
Index Royaume = 100
­
Index Rijk = 100
0,00 13 400,00 3 317 383,29 14 202 233,59 102
13 400,01 20 600,00 4 906 512,64 15 400 318,60 106
20 600,01 27 800,00 945 783,68 2 689 351,72 102
27 800,01 34 700,00 176 887,69 370 478,07 109
34 700,01 49 600,00 64 617,22 116 557,05 111
> 49 600,00 19 973,08 23 868,39 108
Total. ­ Totaal 9 431 157,60 32 800 287,54 104
Bruxelles
­
Brussel
Revenus imposables
­
Belastbaar inkomen
Montant total en euros
­
Totaal bedrag in euro
Nombre de ménages fiscaux
­
Aantal fiscale gezinnen
Montant par ménage fiscal
­
Bedrag per fiscaal gezin
Index Royaume = 100
­
Index Rijk = 100
0,00 13 400,00 924 738,96 3 663 252,45 110
13 400,01 20 600,00 1 441 227,82 4 111 350,58 116
20 600,01 27 800,00 394 694,57 884 446,49 129
27 800,01 34 700,00 89 178,85 163 547,11 125
34 700,01 49 600,00 36 576,90 66 554,20 110
> 49 600,00 12 912,64 17 759,57 95
Total. ­ Totaal 2 899 329,74 8 904 325,62 117
Belgique
­
België
Revenus imposables
­
Belastbaar inkomen
Montant total en euros
­
Totaal bedrag in euro
Nombre de ménages fiscaux
­
Aantal fiscale gezinnen
Montant par ménage fiscal
­
Bedrag per fiscaal gezin
Index Royaume = 100
­
Index Rijk = 100
0,00 13 400,00 7 852 282,53 34 190 229,67 100
13 400,01 20 600,00 11 787 057,51 39 137 301,17 100
20 600,01 27 800,00 2 312 213,26 6 689 345,67 100
27 800,01 34 700,00 405 960,87 924 439,35 100
34 700,01 49 600,00 141 343,11 281 503,00 100
> 49 600,00 49 663,14 62 801,02 100
Total. ­ Totaal 22 548 520,42 81 283 277,41 100

De volgende gegevens worden meegedeeld per gewest :

­ totaal bedrag dat werd verrekend in functie van het belastbaar inkomen;

­ aantal fiscale gezinnen die het voordeel hebben kunnen genieten;

­ gemiddeld bedrag per fiscaal gezin dat werd verrekend (+ index Rijk = 100).

Op basis van deze berekeningen blijkt dat het gemiddeld bedrag per fiscaal gezin dat werd verrekend steeds kleiner is in Vlaanderen ten opzichte van het nationaal gemiddelde. Deze bedragen liggen vooral merkelijk hoger in Brussel.