Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Pensioenen (Pensioenen)

Vraag nr. 3-852 van de heer Mahoux d.d. 24 maart 2004 (Fr.) :
Overlevingspensioen. ­ Toegelaten arbeid.

Ik wil uw aandacht vestigen op de situatie waarin weduwen of weduwnaars die een deeltijdse beroepsactiviteit uitoefenen kunnen verkeren.

Als ze hun beroepsactiviteit willen blijven uitoefenen en tevens hun recht op een overlevingspensioen willen vrijwaren, zijn ze genoodzaakt geleidelijk de duur van hun arbeid te verminderen.

Naar verluidt verzaken sommige onder hen aan de inkomsten van hun beroepsactiviteit gedurende verschillende maanden per jaar om hun pensioenrechten te vrijwaren.

Deze toestand zal jaar na jaar verslechteren aangezien de belastingvrije drempel al enkele jaren niet meer is geïndexeerd.

Beschikt u over cijfergegevens terzake ?

Wat is de stand van zaken ?

Zal uw departement erop letten dat correcties worden aangebracht in dit dossier ?

Antwoord : Als antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

De reglementering inzake rust- en overlevingspensioenen voorziet in de toekenning van een overlevingspensioen vanaf de leeftijd van 45 jaar, wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Er wordt onder meer bepaald dat gepensioneerde werknemers slechts een beroepsbezigheid met een beperkt inkomen mogen uitoefenen.

Onderstaande tabel geeft voor het jaar 2004 een overzicht van de toegelaten beroepsinkomsten (in euro) voor personen die uitsluitend een overlevingspensioen ontvangen.

Uniquement pension de survie
­
Uitsluitend overlevingspensioen
Avant 65 ans
­
Vóór 65 jaar
Après 65 ans
­
Na 65 jaar
Salarié (inclus mandat, charge ou office). ­ Werknemer (inclusief mandaat, ambt of post) ­ base (revenu professionnel brut). ­ basis (bruto beroepsinkomen) 14 843,13 13 556,68
­ avec enfant à charge. ­ met kinderlast 18 553,93 17 267,48
Indépendant (inclus aidant). ­ Zelfstandige (inclusief helper) ­ base (revenu professionnel net). ­ basis (netto beroepsinkomen)
Salarié-indépendant (simultanément ou successivement). ­ Werknemer-zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgens) revenu professionnel net d'indépendant et 80 % du revenu professionnel brut de salarié. ­ netto beroepsinkomen als zelfstandige en 80 % van bruto beroepsinkomen als werknemer 11 874,50 10 845,34
­ avec enfant à charge. ­ met kinderlast 14 843,13 13 813,97

Deze tabel toont aan dat er aan de situatie die het geachte lid schetst bijzondere aandacht is geschonken, in die zin dat de beroepsinkomsten die naast het overlevingspensioen zijn toegelaten, vrij hoog zijn.

Zonder kinderlast lopen de toegelaten inkomsten voor personen die een overlevingspensioen ontvangen en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt immers op tot het dubbele van de toegelaten inkomsten voor personen die een rustpensioen ontvangen.

Bovendien, in tegenstelling tot wat het geachte lid beweert, zijn de toegelaten beroepsinkomsten verhoogd op 1 januari 2002 en op 1 januari 2004.

Zo zijn de toegelaten inkomsten voor pensioengerechtigden die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt, verhoogd met 2 %. Voor de andere gerechtigden zijn de toegelaten inkomsten in 2002 verhoogd met 50 % en met nog eens 25 % in 2004.

Bovendien beschikken noch de RVP, noch de administratie der Pensioenen over cijfergegevens met betrekking tot het aantal weduwen en weduwnaars die bereid zijn om gedurende verschillende maanden per jaar af te zien van hun inkomsten uit beroepsbezigheden om hun pensioenrechten te behouden.

Ik zou er willen aan toevoegen dat het overlevingspensioen een vervangingsuitkering is, bedoeld om de langstlevende echtgenoot te beschermen naar aanleiding van het verlies van het inkomen (loon of pensioen) van de overleden echtgenoot. Bijgevolg heeft men geoordeeld dat er vanaf een bepaald inkomensniveau van de langstlevende echtgenoot geen reden meer was om het gederfde inkomen te vervangen.

Het geachte lid verwijst naar de mogelijkheid om af te zien van beroepsinkomsten om pensioenrechten te behouden, maar het is daartegenover ook mogelijk om af te zien van het overlevingspensioen om zonder beperking een beroepsbezigheid uit te oefenen.

Tot slot wil ik aanstippen dat tijdens het tweede semester van 2004 de toegelaten arbeid voor gepensioneerden in zijn geheel zal worden onderzocht, in het kader van het maatschappijdebat over de problematiek van het einde van de loopbaan en met het oog op een definitieve oplossing voor dit probleem.