3-671/1

3-671/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

7 MEI 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet


(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128 ed. 2
van 10 april 2003)


ONTWERP VAN TEKST OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Enig artikel

Het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet wordt vervangen als volgt :

De Gemeenschaps- en Gewestparlementen.

Brussel, 6 mei 2004.

De Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Herman DE CROO.

De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Robert MYTTENAERE.