3-601/1

3-601/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

30 MAART 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128 - ed. 2
van 10 april 2003)


ONTWERP VAN TEKST OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Enig artikel

In titel II van de Grondwet wordt een artikel 14bis ingevoegd, luidende :

Art. 14bis. De doodstraf is afgeschaft.

Brussel, 25 maart 2004.

De voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Herman DE CROO.

De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers

Robert MYTTENAERE.