3-45

3-45

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Stuk 3-523)

M. Philippe Mahoux (PS). - Mon groupe soutiendra bien entendu cette proposition de résolution. Je voudrais simplement souligner qu'aucun motif d'ordre culturel ne peut justifier des mutilations sexuelles. Elles ont des conséquences psychologiques et physiques absolument dramatiques.

Stemming 3

Aanwezig: 68
Voor: 68
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het voorstel van resolutie is aangenomen.

-De resolutie zal worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen.