3-44

3-44

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 FÉVRIER 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wim Verreycken au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «les exercices de tir pour la police» (nº 3-215)

M. le président. - M. Hervé Jamar, secrétaire d'État à la Modernisation des finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances, répondra au nom de M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Het dondert alweer boven de politiewereld, zij het niet van de kogelschoten, want daaraan schort iets. Een week geleden richtte de Brusselse onderzoeksrechter Vandermeersch nog zijn pijlen op de federale politie, die sterk gebukt gaat onder de bureaucratie. De situatie zou volgens de onderzoeksrechter vandaag slechter uitvallen dan ten tijde van de zaak Dutroux. Brice De Ruyver, veiligheidsadviseur van premier Verhofstadt en architect van de politiehervorming, beschuldigt de federale politie van schromelijke tekortkomingen. Gisteren betoogden duizenden agenten tegen de uitholling van hun statuut.

Deze week maakte de onafhankelijke politievakbond SYPOL.BE daarenboven bekend dat alle schietoefeningen van de Brusselse federale politie al drie maand zijn opgeschort wegens een tekort aan kogels. Simulatie-oefeningen lijken ook mij in dezen lachwekkend. Nochtans zijn de leden van de federale recherche verplicht jaarlijks vier schietoefeningen te volgen. Erger nog, hierdoor is een examen afgelast dat nieuwe rechercheurs aanstelt op het terrein. Hoewel de centrale dienst die verantwoordelijk is voor de bevoorrading hierop al meermaals werd gewezen, blijkt er letterlijk geen schot in de zaak te komen.

Wat is de oorzaak van dit gebrek aan kogels? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Dreigen de andere recherches ook zonder munitie te vallen? Beschikken de andere diensten nog over voldoende munitie? Komen bepaalde acties hierdoor in het gedrang? Bedreigt het gebrek aan schietoefeningen de operationaliteit van de rechercheurs? Welke initiatieven zal de minister nemen om zo snel mogelijk het kogeltekort op te vangen?

De heer Hervé Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Bij de aankoop van de nieuwe politiemunitie werd ervan uitgegaan dat er geen onderscheid moest blijven bestaan tussen gewone munitie en oefenmunitie. Gezien de kostprijs van de munitie en gezien de kosten voor behandeling, was dit onderscheid niet langer economisch verantwoord. Er werd dus één type munitie aangekocht, namelijk de Hollow Point 9 mm.

De levering van die munitie begon in 2003. Al vlug werd echter vastgesteld dat met dit type munitie de lamellen van de kogelopvang van de schietstanden abnormaal snel dienden te worden vervangen. Daarom werd afgeraden om nog met die munitie te schieten in standen met rubberen kogelopvanglamellen en werd een nieuwe aanbesteding gedaan voor de aankoop van munitie. Sedert de eerste levering van de nieuwe munitie Hollow Point is er geen enkel leveringsprobleem gerezen. Deze munitie kan zowel voor operaties als voor oefeningen worden gebruikt, maar niet in standen met lamellen.

Sedert enige dagen is de aanbesteding voor de aankoop van munitie rond. Vorige week vond de eerste levering plaats. Deze week wordt ze verdeeld over de verschillende eenheden. De GDA Brussel kwam blijkbaar oefenmunitie te kort. Minister Dewael betreurt dat de dienst die daadwerkelijk iets aan dit probleem kan doen, met name de Algemene Directie Materiële Middelen van de federale politie, hierover niet werd ingelicht. De DGM had het nodige kunnen doen, namelijk een overbruggingsaankoop openen op lokale kredieten in afwachting van de aanbesteding voor de aankoop van munitie, een lijst opstellen van de schietstanden met metalen kogelopvang waar zonder enig probleem met de Hollow Point-munitie kan worden geschoten, een herverdeling organiseren vanuit de eenheden die nog over oefenmunitie beschikken.