Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-5

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-398 van de heer Guilbert d.d. 30 oktober 2003 (Fr.) :
Gevangenis van Doornik. ­ Personeel.

Als antwoord op mijn mondelinge vraag tijdens de vergadering van de Senaat van 16 oktober 2003 over het personeelstekort in de gevangenis van Doornik, hebt u mij geantwoord dat de gevangenis van Doornik tegen het einde van dit jaar over voldoende personeel zal beschikken.

In de volgende personeelscategorieėn worden in totaal 8 aanwervingen gepland :

­ 4 penitentiair beambten (door overplaatsing);

­ 1 contractueel penitentiair beambte;

­ 2 kwartierchefs (van wie 1 door overplaatsing);

­ 1 betrekking in de keuken, hetzij 8 bijkomende personen.

Volgens de inlichtingen waarover ik beschik, is die uitbreiding in werkelijkheid veel minder omvangrijk dan zij lijkt aangezien een van de aangeworven beambten al sedert enkele maanden in de Doornikse gevangenis werkt en een kwartierchef als vervanger moet dienen van een beambte die momenteel in dienst is maar overgeplaatst wordt naar de gevangenis van Bergen. Bovendien telt het huidige personeelbestand nog eens vier beambten minder door overplaatsingen naar andere gevangenissen. Ten slotte zou ook de naam van een beambte weinig overtuigend zijn aangezien hij geregeld opduikt op alle gevangenislijsten.

Als dat klopt, neemt het aantal personeelsleden aan het einde van het jaar dus niet met acht maar met louter twee personen toe.

Kunt u deze informatie bevestigen en mij meedelen welke maatregelen u, indien nodig, zult treffen om die misstand te verhelpen ?

Kunnen directie en personeel van de Doornikse gevangenis erop rekenen dat het personeelsbestand voldoende wordt uitgebreid zodat de norm wordt nageleefd en die instelling in veilige omstandigheden kan werken ? Zo ja, binnen welke termijn ?

Ik wijs erop dat de personeelsvertegenwoordigers menen dat er 140 beambten in de Doornikse gevangenis moeten werken. De directie meent dat het gaat om 159 voltijds equivalenten, technisch kader inbegrepen.

Kunt u mij ten slotte meedelen welke renovatiewerken aan de gebouwen zijn gepland op korte termijn ?

Antwoord : 1. Het huidig personeelskader van de gevangenis van Doornik bedraagt 118 eenheden.

Ingevolge de aangekondigde aanwervingsprocedure, interne mutaties en promoties diende op de gevangenis te Doornik een personeelsbeweging plaats te vinden na afloop waarvan 8 betrekkingen voor penitentiaire beambten zouden worden opengesteld : 5 betrekkingen te vervullen door middel van mutatie (4 penitentiaire beambten en 1 kwartierchef) en 3 betrekkingen te vervullen door middel van rekrutering. Op de 8 bijkomende personeelsleden aangekondigd, werden 1 kwartierchef en 2 beambten (in plaats van 4) overgeplaatst naar Doornik en er werd geen kandidaat gevonden voor de « keukenpost ». Dit betekent dat men, in plaats van 8 bijkomende personeelsleden maar effectief over 3 beambten kan spreken. Ingevolge een nieuwe personeelsbeweging die het resultaat is van het spel van interne mutaties/promoties, bedraagt het huidig personeelstekort te Doornik 9 beambten. Dit tekort zal gecompenseerd worden door de overplaatsing van een aantal statutaire beambten naar Doornik en door de opening van een aantal bijkomende statutaire betrekkingen. Na deze laatste personeelsbewegingen/aanwervingen zal het personeelskader van 118 eenheden volledig zijn.

2. Het programma der renovatiewerken voor de komende jaren werd besproken op een interne vergadering tussen het hoofdbestuur en de directie van de gevangenis van Doornik. Er werd voorgesteld om de volledige renovatie van vleugel B en aanliggende werkplaats als volgende werk aan te vragen aan de Regie der Gebouwen. Het programma en de personeelsimplicatie worden momenteel voorbereid teneinde het dossier voor te leggen aan de verschillende beslissingsinstanties.