2-279

2-279

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 MARS 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, et de l'article 137 du Code d'Instruction criminelle (Doc. 2-1474)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik doe een laatste oproep in verband met het voorliggende ontwerp. Het is duidelijk dat het een wettelijk pleidooi is voor de politieke en publieke aanvaarding van cannabisgebruik. Het gaat erom de groep van sterke gebruikers de vrijheid te gunnen en niet langer te verontrusten. Die vrijheid moet primeren op de bescherming van zwakkere gebruikers. Het ontwerp ontkracht de preventieve werking van het tot nu toe gevoerde ontradingsbeleid. Het kadert niet in een bekommernis om de volksgezondheid. Door het invoeren van een negatief injunctierecht is het bovendien in strijd met de organisatie van onze rechtsorde. Het is ook in strijd met de door ons land opgenomen internationale verplichtingen. Het is ten slotte een ideale voedingsbodem voor de georganiseerde criminaliteit. Onze fractie zal dus met veel overtuiging tegen het ontwerp stemmen. Drugs, niet met ons!

De heer Frans Lozie (AGALEV). - In tegenstelling tot wat zojuist werd gezegd, is het ontwerp slechts een klein onderdeel van een globaal drugsplan dat terecht de coördinatie van het drugsbeleid doet verschuiven van justitie naar volksgezondheid.

Voor het repressieve en justitiële gedeelte van de drugswet, waarover vandaag wordt beslist, verandert er nauwelijks iets. Zoals in het verleden blijft cannabisgebruik strafbaar. In de omzendbrief staat wel een wijziging. In plaats van een vereenvoudigd proces-verbaal waarvan met zekerheid kon worden gezegd dat het zou worden geseponeerd en waarvoor de politiediensten dus overbodig werk hadden gedaan, komt er nu een registratie. Alleen bij problematisch gebruik moet justitie optreden.

Als ik naar eer en geweten zou stemmen, zou ik tegen het ontwerp moeten stemmen omdat het niet ver genoeg gaat. Toch zal ik het steunen. Omdat het justitiële gedeelte maar een onderdeel is van een algemeen drugsplan waarbij volksgezondheid voorop staat, kunnen we het ontwerp goedkeuren. Onze fractie kan daarmee instemmen omdat we respect hebben voor de internationale akkoorden die België heeft gesloten. Ik aanvaard de kritiek van CD&V dat het ontwerp tegen de internationale afspraken indruist dus niet.

De heer André Geens (VLD). - Ik zal me bij de stemming onthouden, maar niet omdat ik tegen het ontwerp ben. Het ontwerp betekent immers een verbetering tegenover de vroegere situatie. Er komt een duidelijke wet in de plaats van een omzendbrief. Ik begrijp de klachten dan ook niet.

Ik wil me om een andere reden onthouden. Het is een van de laatste keren dat ik op het spreekgestoelte sta en ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de Senaat een waarschuwing mee te geven.

Al degenen die pleidooien houden voor het toelaten van cannabis en soft drugs moeten toch eens twee keer nadenken. Persoonlijk heb ik een familiedrama beleefd met een stiefzoon die een problematisch cannabisgebruiker was. Hij is gestorven, vrijwillig verongelukt als gevolg van persoonlijkheidswijzigingen. Ik neem aan dat een jointje roken ontspannend kan zijn. Voor karaktersterke mensen zal dat geen probleem zijn. Maar niet iedereen in de maatschappij is sterk en ik denk dat wij hier zijn om de zwakken te beschermen.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Ik ben gemeenschapssenator en heb gisteren dezelfde discussie meegemaakt in het Vlaams Parlement. Ook daar beweerde CD&V dat er niet aan preventie wordt gedaan. Ik heb de bedragen die daarvoor in de begroting 2002 zijn ingeschreven vergeleken met die van het jaar 1998. De cijfers bewijzen dat deze coalitie, zowel op het Vlaamse als op het federale niveau, veel meer aandacht heeft gehad voor preventie dan de vorige legislatuur. Op een congres met professor Brice De Ruyver heeft toenmalig justitieminister De Clerck gepleit voor proefprojecten van gratis heroïneverstrekking in Luik. Als uw partij destijds zulke signalen heeft gegeven, geef dan nu geen kritiek.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik sluit mij aan bij de verklaring van onze fractie en ik zal tegen het ontwerp stemmen. Ik wil alleen nog benadrukken dat ik het standpunt steun van de Vlaamse Gezinsbond die zegt dat het een kindonvriendelijke tekst is. We zijn voorstander van een samenleving die dezelfde eisen stelt aan volwassenen als aan kinderen. Dat is de norm, dat zijn de waarden die wij voorstaan. Bovendien zijn we voorstander van een ontradings- en een concreet preventiebeleid, waar we de voorbije jaren helaas zeer weinig van hebben gezien.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik heb in de uiteenzetting van de heer Lozie de kern van de zaak gehoord. Hij verklaarde dat dit ontwerp een deel is van een groot drugsplan. Dit ontwerp is inderdaad geen deel van een antidrugsplan, maar van een drugsplan.

Het Vlaams Blok kiest uitdrukkelijk de kant van de ouders van de slachtoffers. We hebben de moeite gedaan om met hen te praten. Ze verwerpen elk signaal dat wijst op straffeloosheid. Diegenen die naar de televisie hebben gekeken na de stemming in de Kamer over ditzelfde ontwerp weten dat dergelijk signaal wel degelijk gegeven wordt. De onvoorstelbaar verwarde uitlatingen van een VLD-kopstuk tegenover een Agalev-kopstuk toonden aan dat zelfs de wetgever niet weet waarover het gaat, dat beide partijen dezelfde wet anders interpreteren. Vandaag hoor ik opnieuw hetzelfde.

We geven alleen een sterk signaal door deze wet niet goed te keuren en neen te zeggen tegen elke drug.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'ensemble du projet de loi.

Vote nº 4

Présents : 56
Pour : 30
Contre : 19
Abstentions : 7

-Le projet de loi est adopté.

-Il sera soumis à la sanction royale.