2-267

2-267

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Stemmingen

Moties ingediend tot besluit van de vragen om uitleg van de heren Armand De Decker, Georges Dallemagne en Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de eerste minister over "Irak" (nrs. 2-940, 2-942 en 2-949), gesteld in plenaire vergadering van 30 januari 2003

De voorzitter. - We stemmen over de gewone motie die voorrang heeft.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Gedurende deze legislatuur hebben we net als gedurende al de vorige een hele reeks resoluties en moties goedgekeurd, die dan voor verder gevolg aan de regering worden overgezonden.

Naar aanleiding van de Irakkwestie werden een aantal vragen gesteld aan de eerste minister. Ik had niet de indruk dat het debat dat daarop volgde, meerderheid tegen minderheid werd gevoerd. Dat de Senaat die wordt geacht het buitenlands beleid op de voet te volgen, het niet eens kan worden over een tekst over een dergelijk belangrijk probleem, relativeert in mijn ogen alle vroeger goedgekeurde resoluties en moties.

De voorzitter. - Ik heb gehoord dat meerderheid en oppositie misschien samen een voorstel van resolutie zouden indienen. Ik bedoel wel degelijk een voorstel van resolutie en geen motie.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Dan kunt u de stemming misschien uitstellen tot volgende week. Ik reageer tegen de gewone motie.

De voorzitter. - We moeten nu de procedure voor de moties volgen, niet die voor een resolutie.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik heb een gemotiveerde motie over Irak ingediend met de bedoeling om in de Senaat tot een inhoudelijk debat te komen over deze zaak. Ik heb daarmee niemand in moeilijkheden willen brengen.

De voorzitter. - Op het ogenblik kan ik niet anders doen dan de vergadering over de gewone motie te laten stemmen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous avons effectivement proposé qu'une résolution soit discutée avec la procédure habituelle. Pour le reste, le dépôt d'une motion pure et simple traduit la confiance au gouvernement.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - De heer Vandenberghe wil blijkbaar een debat over een voorstel van resolutie dat nog moet worden ingediend.

Als de heer Vandenberghe bereid is om zijn gemotiveerde motie in te trekken op voorwaarde dat ook de gewone motie wordt ingetrokken en er een debat over een resolutie wordt geagendeerd, dan hoeven we nu niet te stemmen.

Als de gemotiveerde motie vervalt, vervalt toch ook de gewone motie?

De voorzitter. - Dat is waar.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Dan kan ik mij aansluiten bij het voorstel van de heer Vandenberghe om eerst over een resolutie te discussiëren.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Een positief voorstel verdient een positieve reactie.

Ik heb alleen voorgesteld om de stemming uit te stellen en om te onderzoeken of er tegen volgende week een voorstel van resolutie kan worden ingediend. Als we voor die resolutie op een brede steun in de Senaat kunnen rekenen, dan trek ik vanzelfsprekend mijn motie in.

Voor mij is de inzet van de discussie niet het spel tussen meerderheid en oppositie, maar wel het bepalen van een inhoudelijk standpunt.

Ik sta open voor iedere formule, maar het komt mij voor dat de aangekondigde stemming het best wordt uitgesteld tot na de discussie over een resolutie. Als de resolutie wordt goedgekeurd, kunnen mijn gemotiveerde motie en de gewone motie worden ingetrokken.

De voorzitter. - Aangezien de moties niet worden ingetrokken, stemmen we over de gewone motie die voorrang heeft.

Stemming 11

Aanwezig: 59
Voor: 40
Tegen: 17
Onthoudingen: 2

-De gewone motie is aangenomen.