2-265

2-265

Sťnat de Belgique

Annales

JEUDI 30 JANVIER 2003 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wim Verreycken au ministre de la Justice sur ęles collectes de fonds organisťes en Belgique ŗ l'intention du groupe terroriste HamasĽ (nļ 2-943)

M. le prťsident. - Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, ministre, adjointe au ministre des Affaires ťtrangŤres, et chargťe de l'Agriculture, rťpondra au nom de M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Enkele weken geleden werd door de vzw Umiva, moskeekoepel van Antwerpen en officieel gesprekspartner van de stedelijke overheid, opgeroepen voor een bijeenkomst. Op de aankondigingsaffiche stond onderaan volgende oproep: "Vergeet uw broeders in Palestina niet: Aqsa Humanitair", gevolgd door een rekeningnummer. Deze vereniging is blijkbaar niet te verwarren met Al-Aqsa Martelaarsbrigade, een organisatie die op de zwarte lijst met terroristische organisaties van de Europese Unie voorkomt.

Volgens de webstek http://www.islam-belgique.com/alaqsa.cfm zamelt Al-Aqsa geld in voor de weduwen en wezen in Palestina. Uit het Belgisch Staatsblad blijkt dat de bewuste vzw indertijd te Verviers gevestigd was en nu te Brussel, en geleid wordt door een man die in Aken woont, die overigens ook Al-Aqsa Duitsland leidt.

Deze zusterorganisatie van Al-Aqsa BelgiŽ werd in augustus 2002 verboden door Otto Schily, Duits minister van Binnenlandse Zaken, omdat Al-Aqsa geld inzamelt voor de terreurgroep Hamas. Het geld wordt gebruikt voor steun aan de familie van misleide jongeren die zichzelf bij zelfmoordaanslagen opbliezen. De Duitse regering stelt onder meer: "De vereniging Al-Aqsa ondersteunt, onder de dekmantel van humanitaire doelen, met het verzamelde geld geweld en terreur in het Midden-Oosten. De vereniging heeft bovendien een deel van de giften langs omwegen bezorgd aan Hamas." In mijn interpellatieverzoek vindt men het adres van de webstek waar men deze officiŽle mededeling kan terugvinden.

Ook in Nederland gaan stemmen op tegen Al-Aqsa. Bij zijn bezoek aan Nederland zei de hoogste juridische adviseur van de Amerikaanse minister van FinanciŽn dat het dulden van geldinzamelingen door Al-Aqsa het gezond verstand tart. In dit verband verwijs ik naar het Reformatorisch Dagblad van 27 november 2002, dat schrijft dat het waarschijnlijk is dat Al-Aqsa in Rotterdam onder het mom van liefdadigheid financiŽle steun werft voor de opleiding van zelfmoordcommando's.

In het Nederlands Parlement werden in dit verband al twee parlementaire vragen gesteld.

In de eerste vraagt de heer Teven, Leefbaar Nederland, of de Nederlandse overheid een onderzoek heeft gedaan naar de stichting Al-Aqsa, waarop minister Remkes antwoordt: "De AIVD..." - de vroegere binnenlandse veiligheidsdienst van Nederland - "... doet een onderzoek naar de stichting Al-Aqsa. Uit dit onderzoek blijkt dat Al-Aqsa geldt inzamelt voor de radicaal islamitische Palestijnse organisatie Hamas, waaraan de stichting is gelieerd."

Enkele dagen later antwoordt minister Remkes aan de VVD-leden Wilders en Cornielje: "De AIVD heeft het onderzoek naar de stichting Al-Aqsa geÔntensifieerd, in het bijzonder wat betreft de financiŽle ondersteuning van terrorisme. In het licht van het aangescherpte beleid als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001 achten wij het onaanvaardbaar wanneer op het grondgebied van Nederland activiteiten worden ontplooid die het terroristisch geweld in het Midden-Oosten ondersteunen dan wel hieraan bijdragen."

De uitspraken van minister Remkes zijn hier niet zonder betekenis.

De woordvoerder van Umiva verklaarde dat vorig jaar 1 miljoen euro voor Al-Aqsa werd ingezameld.

Is het voor de minister aanvaardbaar dat een organisatie, die in Duitsland verboden werd wegens haar steun aan een moorddadige terreurgroep en in Nederland scherp onder vuur ligt, in BelgiŽ ongehinderd geldinzamelingen kan houden?

Zijn de gerechtelijke diensten op de hoogte van de activiteiten van Al-Aqsa en van het Duitse verbod?

Bestaat er een mogelijkheid om de organisatie het werken onmogelijk te maken?

Wat kan de minister doen tegen de activiteiten waarmee Al-Aqsa de terreurgroep Hamas steunt?

Op welke wijze wordt de Vlaamse overheid, bevoegd voor de erkenning van moskeeŽn, geÔnformeerd over pro-terroristische activiteiten in moskeeŽn die mogelijk een erkenning aanvroegen?

Werd het Antwerps stadsbestuur op enigerlei wijze geÔnformeerd over de activiteiten van enerzijds Aqsa, anderzijds Hamas of de banden tussen beide?

Meent de minister dat moskeeŽn uit de Umiva-koepel kunnen worden erkend? Ik verwijs hier naar het verspreiden van affiches waarop steun wordt aangekondigd aan Aqsa, Al-Aqsa, Hamas.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw. - Namens de minister van Justitie kan ik u het volgende meedelen.

Volgens de gegevens waarover de politiediensten en de Veiligheid van de Staat beschikken, ontplooit Al-Aqsa in BelgiŽ geen activiteiten die gelieerd zijn aan terroristische activiteiten. De activiteiten in BelgiŽ beperken zich tot het inzamelen van fondsen die in een humanitaire context worden gespendeerd. Geld inzamelen behoort overigens tot de doelstellingen van Al-Aqsa die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. Het blijft vanzelfsprekend moeilijk met zekerheid de uiteindelijke bestemming van deze gelden aan te geven en vast te stellen of deze al dan niet naar humanitaire doeleinden gaan, maar er zijn hoe dan ook op het ogenblik geen aanwijzingen in een andere richting.

De Antwerpse politiediensten en gerechtelijke diensten kregen tot op heden geen officiŽle bevestiging van het feit dat Al-Aqsa in Duitsland verboden is. Umiva, de Unie der moskeeŽn en islamitische verenigingen van Antwerpen, verklaart dat het Duitse verbod, dat dus nog niet officieel is meegedeeld, gebaseerd is op een misverstand en meer bepaald op een verwarring met de Al-Aqsa Martelarenbrigade, en verder dat Al-Aqsa enkel humanitaire bedoelingen heeft en de Palestijnse weduwen en wezen steunt. De Umiva-secretaris zou trouwens zelf naar Palestina zijn gegaan om te kijken of het geld op de juiste plaats terechtkomt.

In de huidige stand van zaken en gelet op de beschikbare gegevens zijn de derde en vierde vraag niet aan de orde.

Bij de vijfde vraag wil ik eerst en vooral opmerken dat de bevoegdheid ter zake slechts recentelijk aan de gefedereerde entiteiten werd overgedragen en dat deze nog bezig zijn een administratieve structuur uit te bouwen. Ook kan ik u melden dat er tot op heden in Antwerpen geen enkele moskee die onder de Umiva-koepel actief is, werd erkend. Aangezien de gerechtelijke diensten in Antwerpen geen weet hebben van pro- of prototerroristische activiteiten in moskeeŽn rijst ook niet het probleem van het informeren van de Vlaamse overheid.

Ten zesde, het Antwerpse stadsbestuur werd niet ingelicht omdat Al-Aqsa geen structurele aanwezigheid heeft in Antwerpen.

Ten zevende, dien ik er nogmaals op te wijzen dat de bevoegdheid onlangs werd overgedragen aan de gewesten, die bezig zijn een administratieve structuur uit te bouwen.

De heer Verreycken heeft ongetwijfeld ook het interview met het hoofd van de Staatsveiligheid gelezen hebben. Daaruit blijkt dat deze problematiek op de voet wordt gevolgd.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - In het begin van zijn antwoord beweert de minister dat Al-Aqsa geen terroristische activiteiten ontplooit, maar enkel geld inzamelt. Volgens de Duitse minister is er nochtans een verschil tussen Al-Aqsa humanitair en de Al-Aqsa martelaarsbrigades. De Belgische woordvoerder van Al-Aqsa moet dus niet zeggen dat het om een misverstand gaat. Ik citeer minister Schily: "Die gesammelten Spendengelder Łberweist Al-Aqsa e. V. an soziale und humanitšre Einrichtungen in den teilautonomen palšstinensischen Gebieten, die in die Organisationsstruktur der HAMAS oder ihr Umfeld eingebunden sind." Met andere woorden, de minister zegt duidelijk dat de gelden gaan naar organisaties die voor honderd procent in de invloedssfeer van Hamas zitten. Daarom heeft hij de organisatie verboden.

In dit land moeten er eerst drama's gebeuren vooraleer er wordt ingegrepen. Er komt pas een onderzoekscommissie naar pedofilie na de affaire Dutroux. Er komt pas een onderzoekscommissie naar een faillissement wanneer er zich een sociaal drama bij Sabena heeft afgespeeld. Er komt pas een aanhouding van een AEL-verantwoordelijke nadat er voor miljoenen schade werd aangericht in Borgerhout.

Ook ditmaal zouden we op voorhand kunnen ingrijpen. We zouden het Nederlandse en het Duitse voorbeeld kunnen volgen en iets doen. In Nederland antwoordt de minister aan de parlementsleden dat hij zal nagaan of er voldoende wettelijk arsenaal is om in te grijpen en of het eventueel moet worden uitgebreid. Wij doen niet veel, we zullen afwachten. Wanneer er morgen ergens kinderen ontploffen omdat hun ouders financieel schadeloos gesteld worden en ze daardoor dergelijke idioterieŽn aanvangen, dan pas zullen we ingrijpen. Ik zou dat betreuren, maar ik heb er in elk geval op gewezen dat de verantwoordelijkheid bij een niet vooruitziende regering ligt.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw. - Deze problematiek raakt aan het buitenlandse beleid en daar ben ik enigszins mee vertrouwd. Het is ongetwijfeld moeilijk om in de Palestijnse gebieden de scheidingslijn te trekken tussen de zuiver humanitaire hulp die omwille van het feit dat ze mensen steunt intifada-activiteiten in stand kunnen houden. De Belgische regering heeft samen met de diensten van de Europese Commissie en met de diensten van de heer Solana geprobeerd ervoor te zorgen dat de Palestijnse bevolking niet helemaal in de allerdiepste miserie verzinkt. We volgen de aanpassingen van de lijsten van organisaties en personen van wie men ofwel vermoedt ofwel weet dat ze banden hebben met het terrorisme. We geven alle informatie waarover we desgevallend beschikken. We zijn terzake zeer waakzaam.

-L'incident est clos.