2-253

2-253

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wim Verreycken au ministre de la Justice sur «la milice privée LAE et le démarrage des patrouilles de promeneurs flamandes» (nº 2-1175)

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik stel vast dat de gewelddadige private militie AEL zich ondanks al haar stoere verklaringen nog altijd via haar patrouilles inlaat met de acties van de politie hoewel ze daarmee artikel 1 van de wet op de private milities op flagrante wijze overtreedt. De militie wordt voor haar optreden zelfs beloond want het Centrum-Leman, dat afhangt van de eerste minister, heeft verklaard dat die bende nu een partner voor dialoog is.

Is volgens de minister artikel 1 van de wet op de private milities nog altijd van kracht of werd de wet gewijzigd zonder dat wij dat beseft hebben? Zijn de omzendbrieven van 14 november 1995 en 9 april 1998 nog van kracht of werden ze gewijzigd zonder dat wij dat beseft hebben? Zal het parket in januari de militieleden die als patrouilledeelnemer werden geïdentificeerd voor de rechtbank dagen? Zo neen, waarom niet?

Ik werd de voorbije dagen gecontacteerd door een Borgerhouts buurtcomité dat van start wil gaan met een tegeninitiatief. Vanaf de maand januari zouden Vlamingen de straat opgaan voor wandelpatrouilles. Dat lijkt me nogal logisch aangezien de overheid en het gerecht in gebreke blijven en de straat overlaten aan de AEL-militie.

Zal voor die Vlaamse wandelpatrouilles eenzelfde gedoogbeleid gelden?

Mogen die wandelpatrouilles langs de openbare weg en op pleinen foto's maken van personen die zich daar bevinden? Voor de AEL-patrouilles wordt dat alleszins geduld.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Drie van de vijf vragen die de heer Verreycken mij stelt, hebben betrekking op lopende gerechtelijke dossiers. Velen hebben de mond vol over het principe van de scheiding der machten, maar dat betekent nog niet dat ze navenant handelen. Zolang een zaak sub judice is, zouden daarover geen vragen mogen worden gesteld.

Op de vraag of er flagrante overtredingen zijn van de wet van 1934, zal ik niet antwoorden. Die aangelegenheid maakt precies het voorwerp uit van het gerechtelijk onderzoek dat door de procureur des Konings in Antwerpen wordt gevoerd en dat aanleiding zal geven tot een beslissing van de correctionele raadkamer. Mogelijk volgt er een proces met een uitspraak waarbij de rechter ten gronde zal oordelen of er al dan niet strafbare feiten zijn gepleegd.

Wat ik wel kan zeggen, is dat de procureur des Konings te Antwerpen aan de politiediensten richtlijnen heeft gegeven over wat de politie precies moet doen als ze die zogenaamde AEL-burgerpatrouilles ontmoet. Tot op heden zijn de politiediensten in Antwerpen nog niet op dergelijke patrouilles gestoten, hoewel ze er actief naar hebben gezocht. De hype over het onderwerp lijkt me belangrijker dan de feiten en ik heb de indruk dat sommigen niet het onderscheid maken tussen personen die pamfletten uitdelen en patrouilles die de politiediensten zouden schaduwen. Als nu ook Vlaamse wandelpatrouilles zich op pad gaan begeven, dan zal het bijzonder druk worden in de straten van Borgerhout. Dergelijk initiatief kan alleen maar voor escalatie zorgen, wat in de huidige context beter wordt vermeden. Het spreekt wel voor zich dat voor dezelfde feiten dezelfde strafrechtelijke bepalingen gelden, ongeacht de groep.

Waar het nu het eerst op aankomt is dat het gerecht in alle onafhankelijkheid zijn werk met bekwame spoed doet. Als dat kan gebeuren, zal de ongerustheid die bij vele burgers bestaat, ongetwijfeld verdwijnen.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Het antwoord van de minister klinkt op sommige punten nogal vreemd. De Antwerpse politie heeft volgens de minister nog geen enkele patrouille kunnen waarnemen, terwijl de pers en wijzelf die wel hebben gezien. Ik heb persoonlijk vastgesteld dat een AEL-patrouille door twee leden van de burgerpolitie werd geschaduwd. Dat is de wereld op zijn kop!

Ik heb gevraagd of voor een buurtcomité van Borgerhout dat ook van plan was om te gaan patrouilleren hetzelfde gedoogbeleid als voor de AEL-patrouilles zou gelden. Een gedoogbeleid dat ertoe leidt dat sommigen met een onvoorstelbare arrogantie doodsbedreigingen gaan uiten aan het adres van politici. De tolerantie gaat zodanig ver dat ik me afvraag of de wet niet werd gewijzigd zonder dat de wetgevende macht daarvan iets wist. De enige oplossing is onmiddellijk optreden.

Mijn conclusie voor Borgerhout is: hoe drukker op de wegen hoe beter. Ik zal het buurtcomité dat wil gaan wandelen, dan ook vertellen dat de minister op een uitspraak van het gerecht wacht, maar dat het in afwachting gerust zijn gang kan gaan.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Het simplisme dat hier aan de dag wordt gelegd, heeft geen naam.

Ik herhaal dat we de uitspraak van de rechter moeten afwachten. De procureur des Konings van Antwerpen is een man die niet lui in zijn stoel zit. Hij heeft het heft in handen en ik twijfel er niet aan dat hij de juiste oordeel zal vellen. Laat ons dat oordeel afwachten in plaats van onverhoeds te werk te gaan of standpunten in te nemen die tegengesteld zijn met de realiteit.