Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-55

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1490 van de heer Vandenberghe d.d. 17 augustus 2001 :
Nieuwe asielprocedure. ­ Stand van zaken.

In november 2000 keurde de regering een wetsontwerp goed voor een nieuwe asielwet. Dit wetsontwerp voorziet onder meer in een aparte korte procedure voor vluchtelingen van wie de asielaanvraag ongegrond is en in een hervorming van de vluchtelingenorganisaties. De Raad van State gaf in mei van dit jaar echter een zeer kritisch advies over de voorgelegde tekst. Nadien werd de tekst opnieuw besproken in een interkabinettenwerkgroep. Deze werkgroep kon na acht vergaderingen de tegenstellingen niet verzoenen.

Ministre Duquesne kondigde in juli 2001 de nieuwe tekst aan voor oktober 2001.

VLD-voorzitter Karel De Gucht en vice-premier Johan Vande Lanotte (SP) verklaarden echter dat door de relatief lage instroom van asielzoekers de ingewikkelde uitwerking van de nieuwe asielprocedure op de lange baan mag worden geschoven.

Doch de groenen ­ Ecolo en Agalev ­ staan afwijzend tegen de idee om de nieuwe asielprocedure naar de koelkast te verwijzen. Zij vinden dat het absoluut noodzakelijk is aan de huidige procedure verbeteringen aan te brengen. Ze betreuren bovendien dat met hen geen overleg werd gepleegd.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gehad op de volgende vragen :

1. Welke zijn de argumenten om de nieuwe asielprocedure naar de koelkast te verwijzen ?

2. Acht hij het niet noodzakelijk om bij dergelijke belangrijke beslissingen alle regeringspartners te betrekken ?

3. Kan hij mij de cijfers bezorgen van het aantal asielzoekers per maand en in verhouding tot het bevolkingsaantal in de Schengenlanden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

De globale hervorming van het asielbeleid die door de Ministerraad werd goedgekeurd in december 2000, blijkt thans minder noodzakelijk of niet meer dringend te zijn.

Inderdaad, de situatie is ondertussen grondig gewijzigd. Er werd een zeer gevoelige daling vastgesteld van het aantal asielaanvragen in 2001 en 2002, de werking van de asielinstanties is kwalitatief erg verbeterd en de debatten binnen de Raad van de Europese Unie om tussen de vijftien lidstaten tot een harmonisering te komen van de huidige asielprocedures gaan goed vooruit.

Derhalve zal de relevantie van de verschillende elementen die de hervorming van de asielprocedure verantwoordden, opnieuw door de regering moeten worden onderzocht.

3. Gelieve hieronder een vergelijkende tabel te vinden wat betreft asielaanvragen in de onderscheidene Schengenlanden uitgezonder IJsland. (Bronnen : UNHCR, « Asylum applications and total population in Europe »).

Total aantal
­
Nombre total
Evolutie in %
­
Évolution en %
Aantal per 1 000 inwoners
­
Nombre par 1 000 habitants
Land. ­ Pays 1999 2000 2001 Totaal
­
Total
99-00 00-01 99-01 1999 2000 2001 Totaal
­
Total
Oostenrijk. ­ Autriche 20 103 18 284 30 135 88 549 - 9,2 64,8 49,7 2,5 2,3 3,7 8,5
België. ­ Belgique 35 777 42 691 24 549 103 107 19,3 - 42,5 31,4 3,5 4,2 2,4 10,1
Denemarken. ­ Danemark 12 331 12 200 12 403 36 934 - 1,1 1,7 0,6 2,3 2,3 2,3 6,9
Finland. ­ Finlande 3 107 3 170 1 651 7 928 2,0 - 47,9 - 46,9 0,6 0,6 0,3 1,5
Frankrijk. ­ France 30 833 38 588 47 263 116 684 25,2 22,5 53,3 0,5 0,7 0,8 2,0
Duitsland. ­ Allemagne 95 331 78 764 88 363 262 458 - 17,4 12,2 - 7,3 1,2 1,0 1,1 3,2
Griekenland. ­ Greece 1 528 3 004 5 499 10 031 96,6 83,1 259,9 0,1 0,3 0,5 0,9
Italië. ­ Italie 33 000 15 564 9 755 58 319 - 52,8 - 37,3 - 70,4 0,6 0,3 0,2 1,0
Luxemburg. ­ Luxembourg 2 912 585 689 4 186 - 79,9 17,8 - 76,3 6,7 1,3 1,6 9,6
Nederland. ­ Pays-Bas 39 300 43 892 32 579 115 771 11,7 - 25,8 - 17,1 2,5 2,8 2,1 7,3
Noorwegen. ­ Norvège 10 160 10 842 14 784 35 786 6,7 36,4 45,5 2,3 2,4 3,3 8,0
Portugal 307 202 192 701 - 34,2 - 5,0 - 37,5 0,0 0,0 0,0 0,1
Spanje. ­ Espagne 8 405 9 219 9 219 24 661 - 16,3 31,0 9,7 0,2 0,2 0,2 0,6
Zweden. ­ Suède 11 231 23 513 23 513 51 047 45,2 44,2 109,4 1,3 1,8 2,7 5,8