2-240

2-240

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 NOVEMBER 2002 - AVONDVERGADERING

(Vervolg)

Inoverwegingneming van een voorstel

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik had nog een vraag in verband met de inoverwegingneming. Ik zie dat een wetsvoorstel werd ingediend met betrekking tot de reclame voor tabaksproducten. We verzetten ons nooit tegen een inoverwegingneming, maar ik stel me wel vragen bij de snelheid waarmee sommige wetsvoorstellen of voorstellen van resolutie worden vertaald, gedrukt en rondgedeeld. Dit wetsvoorstel werd twee dagen geleden ingediend en het is nu al vertaald, gedrukt en rondgedeeld. Wie bepaalt dit? Normaal duurt zoiets een maand tot anderhalve maand.

De voorzitter. - Het is misschien een kwestie van invloed. (Vrolijkheid)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Inderdaad.

De voorzitter. - Of misschien ligt het aan de lengte van de tekst.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Dat denk ik niet. Op 2 juli heb in een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Het heeft meer dan twee en een halve maand geduurd vooraleer dit stuk was vertaald, gedrukt, rondgedeeld en in overweging genomen. Wat zijn nu de regels? Ik wens ook dat een van mijn volgende wetsvoorstellen binnen twee dagen wordt vertaald, gedrukt, rondgedeeld en in overweging genomen.

M. Philippe Monfils (MR). - Il est normal qu'une proposition sur la Formule 1 soit imprimée rapidement !

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Het gaat dus wel degelijk om de invloed. Dat kan niet; elk voorstel moet op gelijke wijze worden behandeld.

De voorzitter. - U heeft gelijk. U was aanwezig op de vergadering van het Bureau waarop dit punt werd besproken. Op een van volgende vergaderingen zal een nota worden voorgelegd over de vertaling van de ingediende wetsvoorstellen.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik vind het eigenaardig dat een wetsvoorstel dat op een bepaald ogenblik wordt weggestemd, een aantal maanden later opnieuw wordt ingediend en meteen vertaald, gedrukt en rondgedeeld.

De heer Van Quickenborne heeft twee jaar geleden een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot de dotaties voor het koningshuis. Dat voorstel is nog altijd niet vertaald. Eigenlijk kan dat niet.

De voorzitter. - Over het wetsvoorstel van de heer Van Quickenborne was er twijfel inzake de ontvankelijkheid.

M. Philippe Mahoux (PS). - En premier lieu, j'ai évoqué tout à l'heure au Bureau la nécessité de renforcer, s'il appert, le service des traductions. Il est en effet important, malgré toute l'efficacité du service des traductions, que le travail parlementaire ne soit pas bridé par l'impossibilité dans laquelle serait éventuellement mis ce service d'effectuer correctement son travail.

Ensuite, je crois qu'au-delà des problèmes ponctuels qui sont actuellement posés, il faudrait tenter de s'accorder sur des règles générales pouvant déterminer le cheminement que doivent suivre les propositions de loi déposées.

Enfin, il convient de distinguer les problèmes de procédure des positions politiques prises sur le fond des propositions. Pour ce qui concerne le caractère recevable ou non du fond des propositions, mon groupe et d'autres ont l'habitude de rejeter systématiquement les prises en considération des propositions qu'ils estiment contraires à la démocratie et au respect des droits de l'homme.

Pour le reste, il est important d'essayer d'obtenir une clarification de l'agenda classique des propositions de loi telles qu'elles sont déposées.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Laten we niet hypocriet doen. Vermits het wetsvoorstel voor sommigen bijzonder dringend is, werd het door de diensten snel behandeld en snel rondgedeeld.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Wie bepaalt dat?

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Dat weet ik niet.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Dit interessant debat kan alleen met een stemming eerlijk worden gesloten. Bijgevolg verzoek ik u over te gaan tot de stemming over de inoverwegingneming van stuk 2-1336 met betrekking tot het wetsvoorstel-Ecclestone.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik heb geen bezwaar tegen een stemming over de inoverwegingneming. Stemmen over de hoogdringendheid is een andere kwestie.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Dat is een ander debat.

M. Philippe Monfils (MR). - J'ai entendu la proposition du Vlaams Blok. Ce serait la première fois qu'une proposition, qui est par ailleurs parfaitement légale et constitutionnelle, ferait l'objet d'un vote concernant sa recevabilité. Il est évident que nous nous en rappellerons dans les jours qui viennent. Et je ne conseille pas au Vlaams Blok de présenter de nouvelles propositions.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - De heer Monfils heeft niet goed geluisterd. Ik vroeg me alleen af hoe het komt dat een wetsvoorstel, ingediend op 5 november, op 7 november gedrukt, vertaald en rondgedeeld kan zijn als daarvoor bij andere wetsvoorstellen, overigens niet alleen de onze, twee tot drie maanden nodig zijn. Daarop antwoordde de voorzitter dat dit misschien het gevolg zou kunnen zijn van invloed.

M. le président. - Non.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - De heren Monfils en Mahoux bepaalden stelselmatig dat wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie, ingediend door het Vlaams Blok, niet in overweging werden genomen. (Samenspraken)

Nu zegt de heer Monfils dat het Vlaams Blok geen voorstellen meer mag indienen.

M. Jacky Morael (ECOLO). - On n'est pas au Reichstag après l'incendie, ici ! Je trouve que ce débat est marqué par la confusion et l'hypocrisie. Cette proposition a été traitée avec autant d'urgence par les services parce qu'elle soulève un énorme problème politique. (Protestations sur les bancs du Vlaams Blok) Ne m'obligez pas à être grossier, s'il vous plaît ! Il suffit d'ouvrir des journaux ou d'allumer sa radio ou sa télévision pour savoir qu'il existe un problème politique. Il suffit également de connaître le calendrier des décisions d'une série d'instances internationales pour savoir qu'il existe une certaine urgence. (Nouvelles protestations sur les bancs du Vlaams Blok) Vous êtes pénibles !

On connaît la position des verts sur le fond du problème. Nous n'avons pas changé d'avis mais il convient d'entamer un débat démocratique. Ni ECOLO ni Agalev n'ont peur de ce débat. Mais le faire dans un délai de deux ou trois mois n'a plus de sens. Que l'on soit partisan d'une solution ou d'une autre, peu importe. Mais on le fait maintenant ou on ne le fait pas. Je trouve donc normal que, sur injonction ou de façon naturelle, les services aient traité ces textes avec une certaine urgence. Il est des problèmes politiques qui demandent une certaine rapidité, il en est d'autres qui laissent une certaine latitude de temps. Tel est l'échéancier des priorités dans le traitement administratif des dossiers.

De voorzitter. - Het gebeurt meermaals per jaar dat wetsvoorstellen in overweging worden genomen, gedrukt, vertaald en gepubliceerd op enkele dagen. Dat is zeker niet uitzonderlijk. Voor langere teksten zijn er soms problemen bij de vertaling. Er zijn natuurlijk ook problemen van opportuniteit, van ontvankelijkheid.

U hebt gelijk, mijnheer Vankrunkelsven. Ik heb twee jaar lang nagedacht over de ontvankelijkheid van het wetsvoorstel over het Belgische koningshuis.

Dat is vanzelfsprekend. Dat is politiek. Men moet de zaken zeggen zoals ze zijn!

Voor het overige heeft het Bureau een nota gevraagd over de vertragingen bij de taaldienst.

Iedereen heeft zijn standpunt kenbaar kunnen maken.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Dat dit al verscheidene keren is gebeurd, is waarschijnlijk waar, mijnheer de voorzitter. Ongebruikelijk is wel dat een wetsvoorstel dat uitvoerig geargumenteerd, besproken en niet goedgekeurd is, onmiddellijk daarna opnieuw wordt ingediend. We zijn voor de inoverwegingneming, want dat is een democratisch recht, maar we zien niet in waarom het voorstel een spoedbehandeling moet krijgen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik wilde hetzelfde zeggen als de voorzitter. Ik herinner me inderdaad heel wat voorstellen die op enkele dagen tijd volledig behandelingsklaar waren. Het is dus niet de eerste keer. Ik kan u ook voorbeelden geven van teksten die goedgekeurd waren, maar vrij snel opnieuw werden behandeld, omdat men niet kon instemmen met wat er was beslist. Laten we nu alsjeblief overgaan tot de orde van de dag.

De heer Ludwig Caluwé (CD&V). - Ik wil alleen even vaststellen dat het merkwaardig is dat men een bepaald wetsvoorstel binnen één of twee dagen kan drukken, terwijl het een maand heeft geduurd voor de verdragtekst waarover we het bij het begin van onze middagvergadering hebben gehad, werd rondgestuurd. De regering zegt dat de tekst op 7 oktober is ingediend.

M. le président. - L'épreuve corrigée par le département des Affaires étrangères vient de nous être transmise. Le projet va être imprimé incessamment.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik zal het debat niet langer rekken en niet alles herhalen wat ik al gezegd heb. Ik zeg gewoon: behandel alle wetsvoorstellen op dezelfde manier. Vinden de indieners dat het voorstel een spoedbehandeling moet krijgen, dat ze die dan vragen en dan kunnen we erover stemmen. Daarmee is het probleem opgelost. Volgens de heer Morael weet iedereen dat deze materie dringend is. Natuurlijk weet ik dat ook, maar een andere senator kan zijn eigen wetsvoorstel ook dringend vinden. De Senaat moet het niet noodzakelijk met hem eens zijn. Leg de kwestie dus voor en stem over de eventuele spoedbehandeling. Dan wordt iedereen op dezelfde manier behandeld.

M. le président. - À la Chambre le règlement prévoit une procédure d'urgence, au Sénat il n'y en a pas. Il y a une procédure en commission. La majorité et l'opposition font leur travail. Point à la ligne.

De voorzitter. - We stemmen nu dus over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel stuk 2-1336.

Stemming 1

Aanwezig: 55
Voor: 43
Tegen: 0
Onthoudingen: 12

-Het wetsvoorstel is in overweging genomen.