2-697/5

2-697/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

27 JUNI 2002


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 157 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 88
van 5 mei 1999)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 157 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 het eerste lid wordt vervangen als volgt :

Er zijn militaire gerechten wanneer de staat van oorlog bepaald in artikel 167, 1, tweede lid, is vasgesteld. De organisatie van de militaire gerechten, hun bevoegdheid, de rechten en verplichtingen van de leden van deze gerechten, alsmede de duur van hun ambt worden bij wet geregeld. ;

2 het artikel wordt aangevuld met een vierde lid en een overgangsbepaling, luidende :

Er zijn strafuitvoeringsrechtbanken in de plaatsen die de wet aanwijst. Zij regelt hun organisatie, hun bevoegdheid, alsmede de wijze van benoeming en de duur van het ambt van hun leden.

Overgangsbepaling

Het eerste lid treedt in werking op de datum van opheffing van de wet van 15 juni 1899 houdende titel I en II van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger.

Tot dan blijft de hiernavolgende bepaling van toepassing :

De organisatie van de militaire rechtbanken, hun bevoegdheid, de rechten en verplichtingen van de leden van deze rechtbanken, alsmede de duur van hun ambt worden door bijzondere wetten geregeld. .