2-697/3

2-697/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

29 MEI 2002


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 157 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie « Belgisch Staatsblad » nr. 88
van 5 mei 1999)


AMENDEMENTEN


Nr. 4 VAN MEVROUW de T' SERCLAES

Art. 1

Het voorgestelde 2º vervangen als volgt :

« 2º het volgende lid wordt toegevoegd na het derde lid :

« Er zijn strafuitvoeringsrechtbanken in de plaatsen die de wet aanwijst. Zij regelt hun organisatie, hun bevoegdheid, alsmede de wijze van benoeming en de duur van het ambt van hun leden. »

Verantwoording

Het lid dat de strafuitvoeringsrechtbanken instelt, moet logischerwijze worden ingevoegd na de leden die handelen over de diverse soorten rechtbanken (militaire rechtbanken, rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken).

Nathalie de T' SERCLAES.

Nr. 5 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 1

Aan het slot van de eerste zin van het laatste lid, voorgesteld door het 1º van dit artikel, de volgende woorden toevoegen :

« of wanneer de noodzakelijke bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die door de wet worden omschreven ».

Verantwoording

De huidige tekst biedt geen mogelijkheden om bijvoorbeeld in het geval van buitenlandse opdrachten in het kader van de Verenigde Naties, het leger te laten vergezellen door een functionerende rechtbank. Deze lacune dreigt een vacuüm in de rechtsbescherming te doen ontstaan. Daarenboven is het begrip « staat van oorlog » niet aangepast om een bevoegdheidsverdeling te regelen.

Hugo VANDENBERGHE.