Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1605 van de heer Caluwť d.d. 17 oktober 2001 (N.) :
Politiediensten. ≠ Grensoverschrijdend optreden bij ernstige verstoringen van de openbare orde. ≠ Verdrag tussen BelgiŽ en Nederland.

Nederland heeft de wens geuit om met BelgiŽ een verdrag af te sluiten dat het mogelijk maakt om de politie op elkaars grondgebied te laten opereren.

Dit verdrag zou het mogelijk moeten maken dat politiediensten over de grens opereren in geval van ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Daarbij kan het gaan om ongeregeldheden, maar ook om bijstand als er grote rampen gebeuren.

Hoever staan de onderhandelingen voor de totstandkoming van dit verslag ?

Antwoord : Naar aanleiding van Euro 2000 werd door BelgiŽ en Nederland overgegaan tot het sluiten van een (tijdelijk) bilateraal verdrag, zijnde het ę Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk BelgiŽ inzake grensoverschrijdend politieoptreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000 Ľ.

Het verdrag liet in het kader van de handhaving van de openbare orde toe dat Nederlandse politieambtenaren en/of middelen werden ingezet op Belgisch grondgebied en vice versa, en dit teneinde eventuele onverwachte capaciteitsproblemen op te vangen, alsmede omwille van redenen van operationele efficiŽntie. Dit grensoverschrijdend politieoptreden was beperkt tot defensieve, secundaire en ondersteunende taken in het andere land.

Zoals vastgelegd in artikel 14 van het verdrag werd overgegaan tot een evaluatie van het verdrag. Zowel BelgiŽ als Nederland hebben ieder een evaluatie uitgevoerd. Op basis van deze evaluaties is een aantal gezamenlijke conclusies geformuleerd.

Deze conclusies, alsmede bepaalde vragen van op het terrein, vormen de leidraad bij de besprekingen die momenteel met Nederland aan de gang zijn betreffende de opportuniteit inzake het sluiten van dergelijk bilateraal verdrag voor onbepaalde duur. Ik ben van plan om dienaangaande binnenkort een intentieverklaring te ondertekenen met mijn Nederlandse collega, waarbij aan de bevoegde diensten zal worden gevraagd om alle mogelijkheden te onderzoeken om tot dergelijk verdrag te komen en om binnen een bepaalde termijn een eerste ontwerptekst op te stellen.

De door de bevoegde diensten uit te voeren studie zou dan, voor wat betreft het toepassingsgebied van het verdrag, niet enkel betrekking hebben op grensoverschrijdend politieoptreden in geval van ernstige verstoringen van de openbare orde en de veiligheid, maar zou de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een globaal binationaal verdrag inzake de grensoverschrijdende politiesamenwerking. Dit verdrag zou dan, in de mate van het mogelijke, op een gestructureerde en zo uniform mogelijke wijze, juridische vorm geven aan hetzij de reeds bestaande samenwerkingsstructuren, hetzij samenwerkingsstructuren die noodzakelijk worden geacht vanuit praktisch of operationeel oogpunt, onder meer voor wat betreft de politiesamenwerking in de grensstreek.