2-1022/2

2-1022/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

19 MAART 2002


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties, gedaan te Brussel op 27 maart 2000


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR MEVROUW THIJS


De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft het houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties, gedaan te Brussel op 27 maart 2000 (stuk Senaat, nr. 2-1022/1, 2001-2002) besproken tijdens haar vergadering van 19 maart 2002.

1. Inleidende uiteenzetting door de vertegenwoordiger van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

De vertegenwoordiger van de minister verwijst naar de memorie van toelichting bij het wetsontwerp.

2. Bespreking

Mevrouw Thijs, rapporteur, vraagt of deze overeenkomst al dan niet kadert binnen de Schengen-Akkoorden.

De vertegenwoordiger van de minister antwoordt dat deze overeenkomst inderdaad werd gesloten ter uitvoering van het Akkoord van Schengen. Dit akkoord is een intergouvernementele overeenkomst waarvan bepaalde practische afspraken door middel van bilaterale samenwerkingsovereenkomsten dienen te worden geregeld. Het hier besproken wetsontwerp regelt de samenwerking tussen de Duitse en Belgische politiediensten en douane-administraties.

3. Stemmingen

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur,
Erika THIJS.
De eerste ondervoorzitter,
Alain DESTEXHE.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat nr. 2-1022/1 - 2001/2002)