Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1648 van de heer Kelchtermans d.d. 9 november 2001 (N.) :
Politiehervorming. Overdracht van gebouwen.

Over de overdracht en de toewijzing van vroegere rijkswachtgebouwen aan de lokale politie en de modaliteiten waaronder dit dient of kan gebeuren, blijft blijkbaar heel wat onduidelijkheid bestaan.

Daarom kreeg ik van de geachte minister graag een omstandig antwoord op volgende vragen :

1. Is de venale waarde van alle gebouwen en inboedel reeds bepaald ? Zo ja, door welke instantie(s) en op basis van welke criteria ? Graag verkreeg ik een gedetailleerd overzicht van deze gegevens. Is hier tegenspraak op mogelijk en in voorkomend geval op welke wijze ?

2. Is deze venale waarde het criterium voor de inhouding op de investerings- en onderhoudskredieten die aan de respectievelijke zones werden toegekend ? Zo ja, op welke termijn gebeuren deze inhoudingen ? Gebeurt dit in samenspraak ?

3. Blijven federale gebouwen die ook gebruikt werden door de federale gerechtelijke politie federale eigendom, ook als het merendeel door de lokale politie wordt gebruikt ?

4. Worden deze gebouwen voor het deel dat de lokale politie bezet gratis ter beschikking gesteld of is er hiervoor een andere verdiscontering mogelijk ? Zo neen, om welke redenen ?

5. Dienen eventuele noodzakelijke aanpassings- en/of verbouwingswerken in het deel dat ter beschikking staat van de lokale politie ten laste gelegd te worden van de federale overheid als eigenaar of van de lokale politie als tijdelijke gebruiker ? Indien deze kosten dienen gedragen te worden ten laste van de lokale politie, wat gebeurt dan met de gedane investeringen die normalerwijze een meerwaarde genereren voor het gebouw bij een eventuele verwerving van dit federale gebouw ? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht van welke kosten ten laste van wie vallen en op basis van welke reglementering.