2-137

2-137

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon» (nr. 2-538)

De voorzitter. - De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt ook namens mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - In het kader van het ozonactieplan dat vorig jaar werd goedgekeurd, worden ook een aantal maatregelen voorzien inzake een strikt toezicht op snelheidsbeperkingen, zeker van juli tot september. In het plan wordt voorgesteld de controles op snelheid in de zomermaanden met 53% te verhogen. De federale politie zou op het terrein kunnen "tonen" wat de toegelaten snelheden van 120, 90 of 50 km/u precies betekenen. Op weg naar de kust zou omwille van de doorstroming, de veiligheid en de luchtkwaliteit op meer regelmatige wijze kunnen worden gekozen voor blokrijden.

Zelfs zonder de controle op te voeren, zou het aantal processen-verbaal met 15% kunnen toenemen, als de tolerantiedrempel verlaagd wordt van bijvoorbeeld 130 km/u tot effectief 120 km/u.

Het VITO berekende dat een strikte handhaving van de toegelaten snelheden de hoeveelheid vluchtige organische stoffen met 2% en de hoeveelheid stikstofoxiden met 4% zou verminderen. Niet onbelangrijk als we weten dat beide stoffen het ozon vormen.

Echte snelheidsbeperkingen omwille van de volksgezondheid zouden navenant een reëel, maar beperkt effect resulteren, zeker naar de schadelijke ozonpieken toe.

In de praktijk blijkt dat er vorig jaar zelfs minder in plaats van meer snelheidscontroles plaatsvonden tijdens de gevoelige zomermaanden. Of daarbij een nultolerantie gehanteerd werd, blijft onduidelijk.

Maar wat de mensen vooral interesseert, is wat er dit jaar en de komende jaren zal gebeuren. Het ozonprobleem blijft hardnekkig: als we een warme zomer krijgen, zullen we er opnieuw mee geconfronteerd worden en zal de gezondheid van kinderen en ouderen opnieuw in gevaar komen.

Los daarvan is het effectief invoeren van een nul-tolerantie voor snelheidsovertredingen, en dat liefst het hele jaar door, niet alleen een goede zaak voor het milieu en voor de gezondheid, maar vooral ook voor de verkeersveiligheid.

Kan minister Durant mij meedelen welke snelheidsmaatregelen deze zomer op onze wegen zullen worden genomen in uitvoering van het ozonplan of omwille van de verkeersveiligheid tout court? Zal de minister sowieso uitgaan van een nultolerantie ten aanzien van snelheidsovertredingen, de reële pakkans verhogen en zo een duidelijk signaal geven dat overdreven snelheid een zwaar vergrijp is dat mensenlevens in gevaar brengt? Zullen het aantal bemande en onbemande controles opgevoerd worden tijdens de zomer en de rest van het jaar, zoals dat ook gevraagd werd door de werkgroep mobiliteit van de Senaat?

En last but not least zullen er effectief OZON-brochures opgestuurd worden samen met de processen-verbaal? Gebeurde dat al vorig jaar? Zo ja, hoeveel brochures werden er toen op die wijze verspreid?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - OZONplan 2000 en het OZONplan in het algemeen zijn plannen van de regering maar worden gesteund door de ministers Aelvoet en Durant.

De maatregelen waar de heer Malcorps naar verwijst, zijn maatregelen die interdepartementeel worden overlegd door deze ministers die ze bij de ministerraad hebben ingediend en door de andere betrokken ministers, elk vanuit hun eigen bevoegdheid. Inzake de autosnelwegen en het verbaliseringsbeleid van de federale politie is dat de minister van Binnenlandse Zaken, inzake het vervolgingsbeleid de minister van Justitie.

Voor dit jaar voert de federale politie eenzelfde actie als vorig jaar inzake de snelheidscontroles op autosnelwegen en inzake het blokrijden voor het verkeer van en naar de kust.

In 2000 presteerde de federale politie gedurende de maanden juni tot september circa 3.200 uren aan snelheidscontroles en stelde ze 63.200 processen-verbaal op.

Ces activités signifient une augmentation de 31% des heures de contrôle et un accroissement de 57% des procès-verbaux par rapport à 1999. Pour 2001, la police fédérale peut s'engager à fournir le même effort qu'en 2000 en ce qui concerne le nombre d'heures de contrôle sur les autoroutes. Il faut ajouter que ceci s'inscrit dans la même politique de gestion, c'est-à-dire selon le niveau de tolérance fixé par les parquets et non dans un cadre de tolérance « zéro » comme vous l'évoquez.

Inzake de OZON-folder was aanvankelijk gepland dat die tezamen met het snelheids-PV zou worden verspreid. We hebben dat na een week echter moeten stopzetten, omdat het gewicht van de folder een verhoging van de verzendingskosten tot gevolg had en we voor deze meerkosten geen middelen op het budget hadden ingeschreven. Dit jaar wordt de folder enkel verspreid via de kanalen van de Federale Voorlichtingsdienst.

-Het incident is gesloten.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergaderingen vinden plaats op woensdag 18 juli om 10.15 uur en om 14 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 23.45 uur.)