2-87

2-87

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Landbouw en Middenstand en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de maatregelen om de productie van gelatine te stoppen, welke niet werden genomen» (nr. 2-436)

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik had voor deze vraag ook graag het antwoord gehoord van de minister van Landbouw omdat het probleem ook te maken heeft met de maatregelen inzake beendermeel, die op Europees niveau zijn genomen. Natuurlijk heeft het probleem ook betrekking op de volksgezondheid.

De bedoeling van de recente maatregelen voor beendermeel willen vooral de volksgezondheid veilig stellen. Daarom is het des te opmerkelijker dat er geen maatregelen zijn genomen om ook alle beenderbestanddelen te verwijderen uit de menselijke voedselketen. Zo werden er geen maatregelen genomen om de productie van gelatine stop te zetten. Gelatine is een bekend product dat vervaardigd wordt uit beenderen en dat onder meer verwerkt wordt in capsules, snoepgoed, gelatineblaadjes en nog vele andere voedingsstoffen.

Voorzover ik heb kunnen nagaan werd daar op het Europese niveau niet over gesproken. Welke actie ondernam de Belgische delegatie in het verleden of zal ze in toekomst nemen om dat aspect wel te bespreken? Welke acties onderneemt de regering op het Belgische niveau om deze nalatigheid zo snel mogelijk recht te zetten? Wat zijn de mogelijke vervangmiddelen voor gelatine?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Allereerst wil ik stellen dat wegens de complexiteit van dit dossier het zeer moeilijk is om correcte informatie over de juiste stand van zaken te geven. Om heel duidelijk te zijn: gelatine wordt niet gemaakt op basis van beendermeel, maar van beenderen die op een bepaalde manier, volgens een procédé dat drie jaar geleden door het wetenschappelijk comité werd vastgelegd, met loog en zuren worden behandeld. Die behandeling werd in detail vastgelegd en moet door alle Europese producenten gevolgd worden. Om die reden verklaarde ook de heer Vanopdenbosch dat als er één product is waar hij 100% gerust in was, dit wel gelatine was.

Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen beenderen die geschikt zijn voor menselijke consumptie en andere. Alleen een strikt omschreven groep van beenderen mag hiervoor worden gebruikt. De Europese regelgeving terzake levert geen problemen op. Het was dus ook niet nodig deze te wijzigen. Wel zijn er twee soorten gelatine die gemaakt worden volgens twee verschillende procédés: gelatine bestemd voor menselijk gebruik en daaronder vallen zowel geneesmiddelen als voedingsmiddelen en gelatine bestemd voor dierlijke voeding, meer bepaald voor petfood.

Het Wetenschappelijk comité van de Europese Commissie heeft daartoe een aparte richtlijn uitgevaardigd. Beenderen die geschikt zijn verklaard, mogen dus wel gebruikt worden in een strikt vastgelegd procédé. Ik betreur dus met u dat kranten titelen dat beendermeel via gelatine in de menselijke voedselketen terechtkomt. Dat is niet zo.

Bovendien moet men ook weten waarop het gebruik van beendermeel voor dierenvoeding sloeg. In feite gaat het om een mengsel van stukken beenderen, waaraan pezen en vlees vast hangen en die samen vermalen worden. Omwille van de aanwezigheid van pezen en zo meer, heeft men nu beslist het beendermeel in dierenvoeding te verbieden. In menselijke voeding is dit product nooit terecht gekomen. Bovendien beschikken we sedert 1983 over een KB dat zeer strikt, met een positieve lijst, omschrijft welke ingrediënten in worsten bijvoorbeeld, verwerkt mogen worden. Want er werd ook beweerd dat er beendermeel in worsten zou zitten. Dit werd dus al in 1983 wettelijk geregeld, buiten de BSE-heisa om, gewoon omdat beendermeel in worsten niet lekker smaakt. Bovendien hebben noch het IVK noch de Eetwareninspectie gemeld dat deze wet omzeild wordt.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik stem in met het antwoord van de minister. Maar als sommige beenderen voor menselijke consumptie mogen worden gebruikt, begrijp ik niet waarom deze ook niet vermalen kunnen worden om in dierenvoeding verwerkt te worden. In de plaats van nu heel dure oplossingen te zoeken en alles te verbranden, zou men onder bepaalde voorwaarden de beenderen, behalve de wervels dan, kunnen verwerken. Wellicht is dat eerder een vraag voor de minister van Landbouw.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Dierenvoeding wordt massaal op industriële manier vervaardigd. Uit mijn informatie blijkt dat daarin dierenmeel werd verwerkt, waaronder ook beendermeel, een brij van vermalen beenderen en pezen. Men wil nu dat beendermeel radicaal verbieden.

Het wegvallen van de barrière van de andere soort verhoogt het risico. Deze bijkomende beschermingsmaatregel is er gekomen om te vermijden dat runderen rundvlees en varkens varkenvlees eten.

Voor alle duidelijkheid zeg ik wel dat het nog steeds mogelijk zal zijn een stuk soepvlees met een been eraan te kopen. Als gecontroleerd vlees blijft het geschikt vlees voor menselijke consumptie en dus ook om bouillon van te trekken.