2-85

2-85

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 20 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Stuk 2-596) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 6 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge.

Stemming nr. 2

Aanwezig: 49

Voor: 6

Tegen: 40

Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming nr. 3

Aanwezig: 51

Voor: 41

Tegen: 10

Onthoudingen: 0

-Het geamendeerde ontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.