2-76

2-76

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het aangifteformulier van de verkiezingsuitgaven» (nr. 2-372)

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Een ernstige controle op de verkiezingsuitgaven van de jongste verkiezingen is nagenoeg niet mogelijk omdat het correcte formulier pas op 1 november jongstleden in het Belgisch Staatsblad is verschenen. De Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen heeft de formulieren niet vooraf kunnen evalueren, hoewel ze hierom had verzocht. Het formulier werd dus maar zeven dagen vóór de uiterste termijn tot neerlegging van de formulieren bij de griffie van de rechtbanken van eerste aanleg gepubliceerd. De meeste partijen en hun kandidaten hebben hun uitgaven na de verkiezingen ingediend op basis van de oude formulieren. Bovendien is het nieuwe formulier voor de aangifte van de verkiezingsuitgaven niet meer volledig. Rubriek zes werd immers geschrapt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

De laattijdige publicatie van de formulieren, die niet overeenstemmen met wat in de wet wordt voorgeschreven, getuigt niet meteen van een goede administratie. Betekent dit dat de oude formulieren nietig zullen worden verklaard? Zo ja, wat zullen de gevolgen zijn voor al de kandidaten en partijafdelingen die te goeder trouw hebben gehandeld?

De rubriek "middelen uit eigen patrimonium" uit het oude formulier werd geschrapt. Hoe kan men deze belangrijke vorm van inkomsten dan nog correct vermelden op het formulier? Ik heb dit bedrag apart op het formulier vermeld omdat ik het in geen enkele rubriek kon onderbrengen.

Moet de nieuwe vermelding "Giften in natura van de politieke partij in naam waarvan de lijst opkomt" op deze wijze worden geïnterpreteerd?

Met vijf mensen hebben wij drie dagen gezwoegd om alle formulieren in te vullen. Blijkbaar hadden ook de andere afdelingen met dit probleem te kampen.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Zoals ik op 26 oktober 2000 reeds heb verklaard in antwoord op de mondelinge vraag van volksvertegenwoordiger Jan Peeters, heb ik onmiddellijk nadat men mij op de lacunes in het besluit dat op 29 augustus 2000 in het Belgisch Staatsblad is verschenen, had gewezen, in overleg met de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen de aangifteformulieren opgesteld betreffende de herkomst van de fondsen die gebruikt zijn voor de verkiezingspropaganda van de lijsten en de kandidaten.

Er kan bovendien geen sprake zijn van oude en nieuwe formulieren aangezien het wijzigingsbesluit dat is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 november 2000 eenvoudigweg het besluit van 24 augustus 2000 aanvulde met de twee formulieren die ik zopas heb aangehaald en die tot dan toe ontbraken.

Dans cette affaire, le pouvoir exécutif sert d'instrument réglementaire à la mise en oeuvre d'une réglementation qui est totalement sous le contrôle du parlement. Comme vous le savez, la législation, qui est une initiative parlementaire, a été votée très tardivement ; cet arrêté a été pris dans l'urgence et il y probablement eu une mauvaise communication entre mon administration et les services de la commission de contrôle. C'est cette dernière qui nous donne les éléments à mettre dans l'arrêté et c'est d'ailleurs elle qui donnera l'interprétation aux questions que vous avez posées avec, j'imagine, toute la prudence et le bon sens qui s'imposent en la matière.

Ik raad u aan uw tweede vraag rechtstreeks aan de Controlecommissie te stellen. De ontbrekende formulieren werden in overleg met die commissie opgesteld.

Pour toute une série de questions d'interprétation, il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de se substituer à la commission de contrôle. M. Michel, un des pères de cette excellente législation, est présent. Dès le départ, on a voulu que ce soit vraiment une prérogative du parlement. Ce sont d'ailleurs des propositions de loi cosignées par presque tous les groupes politiques qui ont débouché sur cette réglementation. Je le répète, le gouvernement - en particulier le ministre de l'Intérieur - apporte son support réglementaire.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - De provinciale partijafdelingen hebben de nieuwe formulieren rond 1 november ontvangen. Op dat ogenblik waren de oude formulieren al bij de rechtbank neergelegd. Ik weet niet op welke manier deze toestand moet worden rechtgezet.

De formulieren werden volgens mijn inlichtingen niet voor advies aan de Controlecommissie voorgelegd. Hoe is alles precies in zijn werk gegaan?