2-61

2-61

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 6 JULI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęde problemen die vreemdelingen ondervinden bij het bekomen van een toeristenvisum voor BelgiŽĽ (nr. 2-314)

De voorzitter. - De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Vandaag, zo net voor de vakantie, ben ik een gelukkige vrouw. Hoe gemakkelijk is het niet voor ons om met vakantie te vertrekken naar het buitenland! In de meeste gevallen volstaat het om koffers te pakken en weg te wezen. Met moeite is er nog een identiteitskaart of paspoort nodig. Hoe anders is dat voor sommige personen!

Neem nu een ingenieur uit Abu Dhabi die na 20 jaar de gouden bruiloft wil bijwonen van het gezin waar hij op kot was toen hij in Leuven studeerde. Verschillende keren moest hij zich naar de ambassade begeven. Telkens opnieuw moest hij bewijzen dat hij alleen een weekje over en weer naar BelgiŽ wou om het feest bij te wonen. Hij had vaak het gevoel behandeld te worden als een crimineel. Uiteindelijk is alles in orde gekomen. Net op tijd voor de gouden bruiloft.

Neem het voorbeeld van een man uit Begowal in India die contacten heeft met Cemuvo, het Centrum voor Mundiale Vorming. Verschillende malen logeerden er mensen uit BelgiŽ bij hem om de Indische cultuur te leren kennen. Deze vakantie wil hij ťťn maand als toerist doorbrengen in BelgiŽ en logeren bij iemand die bij het Cemuvo werkt. Zijn dossier geraakt blijkbaar niet rond. Tot op vandaag weet ik nog niet wat de reden daarvoor is.

Ik heb alle respect voor een degelijke controle van de aanvragen tot het bekomen van een visum. Maar die kan wel op een snellere, efficiŽntere en vooral meer respectvolle manier plaatsvinden Ik meen toch begrepen te hebben dat klantvriendelijkheid van de administratie ťťn van de prioriteiten is van de regering?

Hoe komt het dat er zo traag wordt gewerkt en dat men zo vaak onvriendelijk wordt behandeld?

Wat zijn de ministers van plan om hieraan te doen?

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft mij verzocht het volgende antwoord voor te lezen. De vraag betreft particuliere gevallen waarop een gepast en precies antwoord dient te worden gegeven. Ik heb geen overzicht van de omstandigheden waarin de diplomatieke posten de aanvragen hebben behandeld en kan er dus niet terstond over oordelen. Bovendien is het moeilijk de Belgische ambassades ter plaatse te ondervragen op grond van de informatie die in de vraag van mevrouw De Roeck wordt verschaft. Zonder namen, voornamen en geboortedata is het immers onmogelijk om een verzoek terug te vinden. Desalniettemin ben ik bereid om de ambassades te ondervragen zodra wij over die informatie beschikken. Het is overigens mogelijk dat bepaalde problemen niet rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de posten die hier worden beschuldigd, maar aan de dossiers zelf. Misschien werden die dossiers ten gronde door de bevoegde overheid, de Dienst Vreemdelingenzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onderzocht. Waar mevrouw De Roeck zich uitsluitend steunt op particuliere zaken om haar vraag te staven, ben ik verwonderd dat zij algemene conclusies trekt uit twee voorbeelden. Na meer informatie in verband met het in India aangelegde dossier, kan op de zaak nader worden ingegaan. Daarbij zullen de regels die van kracht zijn inzake aanvragen voor het bekomen van toeristenvisa worden gerespecteerd.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Ik heb twee voorbeelden gegeven uit honderden gelijkaardige. Enkele weken geleden was hier al sprake van een Roemeens koor dat bijna niet in BelgiŽ geraakte om deel te nemen aan een wedstrijd. Ik wil benadrukken dat er op de ambassades toch een onderscheid kan worden gemaakt tussen terechte en onterechte vragen naar toeristenvisa. Aan de aanvragers kan toch snel worden gezegd waarom ze geen visum krijgen. Het gaat mij niet zozeer om de twee voorbeelden die ik heb gegeven. Daarover heb ik trouwens reeds alle details verstrekt. Het gaat mij om het algemene probleem dat niet kan blijven aanslepen. Ik heb dat al maanden geleden aangeklaagd. Er werd gezegd dat er in het najaar een commissie zal worden opgericht om de zaak te bespreken. Wanneer zijn we dan rond? Over veertig jaar?

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. Er moeten verschillende details worden verstrekt om onderzoek te kunnen doen, waarna dan misschien enkele algemene bedenkingen kunnen worden geformuleerd.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - In verband met de voorbeelden waarover ik het had heb ik reeds de details bezorgd aan Binnenlandse zaken. Ik ben ervan overtuigd dat ook mevrouw Thijs details over bepaalde gevallen kan aanbrengen en dat hier in de vergadering bijna iedereen dat kan. Het gaat mij over het probleem in het algemeen. BelgiŽ heeft gesloten grenzen, maar het zijn toch geen onoverkomelijke gesloten grenzen. De situatie wordt wraakroepend. We moeten nog aan cultuuruitwisseling kunnen doen.