2-438/1

2-438/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

17 MEI 2000


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel

(Ingediend door de heer Didier Ramoudt c.s.)


TOELICHTING


De opheffing van de voorwaarde inzake nationaliteit strekt ertoe de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel, in overeenstemming te brengen met het beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit tussen onderdanen van de Europese Unie, bepaald in artikel 6 van het Verdrag van Rome, ingevolge de veroordeling van België door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op 29 juni 1999.

Didier RAMOUDT.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 1 van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel, gewijzigd bij de wet van 6 december 1954, woorden de woorden « waarvan het bestuur ten minste een Belgisch lid bevat » geschrapt.

Art. 3

In artikel 8 van dezelfde wet worden de woorden « Er wordt niet geëist, dat het bestuur ten minste een Belgisch lid bevat » geschrapt.

Didier RAMOUDT.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
Nathalie de T' SERCLAES.
Michiel MAERTENS.
Meryem KAÇAR.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
Martine TAELMAN.
Sabine de BETHUNE.
Jean-François ISTASSE.