2-28

2-28

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 17 FÉVRIER 2000 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Discussion des articles du projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (Doc. 2-308) (Procédure d'évocation)

(Pour le texte adopté par la commission de la Justice, voir document 2-308/4.)

Mme la présidente. - Aux articles 1er à 14, Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement n° 1 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). -Ik betreur dat de amendementen nu, in afwezigheid van de indieners, worden behandeld. Door de onmenselijke uurregeling kunnen ze hier niet aanwezig zijn. Deze regeling maakt het voor de senaatsmedewerkers overigens ook onmogelijk een normale middagpauze te nemen.

Met dit amendement wordt een Wetboek Staatsburgerschap ingevoerd. Waarom een Wetboek Staatsburgerschap en geen Wetboek Nationaliteit?

Voor onze fractie is de nationaliteit iets anders dan het staatsburgerschap. Wij zijn nationalisten en wij beschouwen de natio als een volk. Wij spreken over staatsburgerschap, omdat men dan burger kan worden van een staat waarin verschillende volken zijn samengebundeld. Wij vinden nationaliteit geen goede verwijzing. Met dit amendement willen we bijvoorbeeld aan de gemeenschappen meer bevoegdheden toekennen. Verschillende collega's wezen in de loop van het debat op de taalvereisten en zelfs op het gebrek aan taalonderwijs. Ik vestig er de aandacht op dat onderwijs een gemeenschapsmaterie is en dat deze opmerkingen in de gemeenschapsparlementen thuishoren.

Dit amendement strekt ertoe het voorliggend ontwerp door een ander voorstel te vervangen, wat een radicale breuk met het verleden zou betekenen. We willen de naturalisatiewetgeving zelfs nog verstrengen. We hebben ons daarvoor niet gebaseerd op onze, o zo schandelijke, ondemocratische inzichten zoals sommigen denken, maar op de wetgeving van onze buurlanden, omdat we het warm water niet opnieuw wilden uitvinden. Zo hebben we vastgesteld dat de wetgeving in Zwitserland - om maar één meervolkerenstaat te noemen die de vergelijking met België zou kunnen doorstaan - een pak strenger is dan wat wij nog maar durven voor te stellen. Zo kan in Zwitserland een vreemdeling het staatsburgerschap nooit definitief verwerven. Het afstammingsbeginsel wordt daar als te belangrijk beschouwd. Voor hen is het een effectieve waarborg tegen de willekeur van een vorst of bezitter die zou pogen het volk door zijn eigen acolieten of aanhangers te vervangen.

Het afstammingsbeginsel is een criterium dat door een vorst of een tijdelijke machthebber onmogelijk kan worden gemanipuleerd. In het Wetboek Staatsburgerschap dient het afstammingsbeginsel mijns inziens dus te worden gehandhaafd. We kunnen daarvoor verwijzen naar de wetgeving van typische immigratielanden zoals Australië en de Verenigde Staten, maar ook naar een meervolkerenstaat zoals Zwitserland, dat geen immigratieland is.

De burgers moeten immers weten hoe het er in andere landen op dat vlak aan toegaat. We leven niet op een eiland en alle pleidooien voor de rijkdom van de multiculturaliteit ten spijt - die meestal toch verdwijnt wanneer verschillende culturen worden samengesmolten - zijn we gaan kijken hoe het probleem van de nationaliteit en de naturalisatie in andere culturen wordt opgelost.

De dubbele nationaliteit houdt ons inziens een groot gevaar in omdat de keuze op die manier uit de weg kan worden gegaan. We gaan ervan uit dat velen effectief zullen nalaten een keuze te maken.

De te lakse immigratiepolitiek en de drietrapsraket die vandaag wordt afgevuurd, komen de veiligheid niet ten goede. Ik heb dit proberen te bewijzen door de Antwerpse politierapporten over de bendevorming te citeren. De agenten die te velde werken en de politierapporten opstellen, beschikken over een goede kennis van het veld, maar worden niet gehoord. De beste stuurlui staan blijkbaar nog altijd aan wal.

Ik ben van mening dat de veiligheid met dit ontwerp niet is gediend. Daarom hebben wij dit zeer sterke amendement ingediend, waarmee we meteen ook ingaan tegen zij die menen dat wij in alle mogelijke discussies alleen maar argumenteren en tegenargumenteren zonder zelf inhoudelijke voorstellen te doen. Het Wetboek Staatsburgerschap is een van de betere producten van vier juristen van onze partij. Het is hun bijdrage tot het debat. Wij wensen dit voorstel van Wetboek Staatsburgerschap als amendement bij dit ontwerp in te dienen.

- Le vote sur l'amendement est réservé.

Mme la présidente. - L'article 2 est ainsi libellé:

À cet article, M. Verreycken propose l'amendement n° 12 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). -Amendement 12 strekt ertoe de vrederechter de mogelijkheid te geven de akte van bekendheid te weigeren in geval van onbekendheid. Ik heb dit in de commissie al aangehaald. De minister heeft mij terechtgewezen en gezegd dat een vrederechter die bevoegdheid niet heeft. Een vrederechter moet de mogelijkheid krijgen om te zeggen dat, wat hem wordt gevraagd, ingaat tegen alle normale regels van goed bestuur. Hij moet kunnen weigeren een akte van bekendheid af te leveren voor personen die hem onbekend lijken. Als dit amendement niet wordt aanvaard, wordt de vrederechter gereduceerd tot een klerk die verplicht is documenten af te leveren. Dat lijkt mij ook niet verenigbaar te zijn met de zelfstandige en eerlijke interpretatie die een vrederechter van de situatie behoort te maken. Hij kan een vraag als ongegrond of in strijd met de regels van goed bestuur beschouwen, maar hij zou niet kunnen weigeren een akte van bekendheid af te leveren. Vandaar dit amendement.

- Le vote sur l'amendement est réservé.

Mme la présidente. - M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 16 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

M. Hugo Vandenberghe (CVP). - J'ai déjà insisté sur ce point au cours de la discussion générale. Ce point n'a pas été totalement tiré au clair à la Chambre. Des explications ont été apportées qui ne correspondent pas à la vision du Conseil d'État : les mots « y ayant eu sa résidence principale » doivent être précisés par les mots « y ayant eu, de manière ininterrompue, sa résidence légale et principale ». Faute de quoi, une résidence principale illégale peut donner lieu à l'obtention de droits. Nous estimons que cela n'est pas souhaitable.

- Le vote sur l'amendement est réservé.

Mme la présidente. - M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 17 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

Mme la présidente. - L'article 3 est ainsi libellé:

Mme Nyssens propose de supprimer cet article (amendement n° 2, voir document 2-380/2).

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je ne suis toujours pas rassurée quant aux délais, nonobstant les explications du ministre de la Justice à propos du fonctionnement du parquet et des contractuels engagés. En effet, le parquet doit prendre contact avec l'Office des étrangers et avec la Sûreté. Je sais comment ces institutions fonctionnent. C'est la raison pour laquelle je propose, dans un de mes amendements, de porter les délais à deux mois.

Mme la présidente. - M. Vandenberghe et Mme Deschamphelaere proposent également de supprimer cet article (amendement n° 18, voir document 2-380/2).

Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement n° 19 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

Mme la présidente. - L'article 4 est ainsi libellé:

À cet article, M.Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 20 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 21 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement subsidiaire n° 39 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:

Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 4 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Cet amendement vise à réduire le délai pour l'obtention des déclarations de nationalité. Nous estimons que cinq ans suffisent pour présumer de l'intégration ; les sept ans prévus par le projet sont trop longs.

Mme la présidente. - Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 22 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:

Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 23 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:

Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 24 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:

Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 25 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:

Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 3 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 5 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je n'ai rien à ajouter. Il s'agit toujours de porter le délai d'un à deux mois pour améliorer l'efficacité de la procédure.

- Le vote sur les amendements est réservé.

Mme la présidente. - L'article 5 est ainsi libellé:

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent de supprimer cet article (amendement n° 26, voir document 2-308/2).

Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 27 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

Mme la présidente. - M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 28 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

Mme la présidente. - M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 29 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

Mme la présidente. - L'article 6 est ainsi libellé:

À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 30 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - We dienen dit amendement in omdat we van oordeel zijn dat de ambtenaar van de burgerlijke stand moet kunnen nagaan of alle vereiste stukken aanwezig zijn. Een afschrift van de verklaring, zoals beoogd in dit artikel, kan dan ook maar worden doorgezonden, en de termijn voor het parket kan pas worden opgestart, wanneer de aanvraag volledig is.

Mme la présidente. - Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 31 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

M. Hugo Vandenberghe (CVP). - Si le 2° est adopté, il se pourrait que le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge transmette des dossiers incomplets. Il faut éviter cela.

Mme la présidente. - Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 32 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 33 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 6 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 7 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

Mme la présidente. - L'article 9 est ainsi libellé:

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent de supprimer cet article (amendement n° 34, voir document 2-308/2).

M. Hugo Vandenberghe (CVP). - Il s'agit d'une partie essentielle du projet de loi. Nous sommes d'avis que cet article doit être supprimé parce qu'un séjour de trois ans est nettement insuffisant. Aucun des pays qui nous entourent n'admet une durée de séjour aussi courte. Il faut conserver la réglementation actuelle.

Mme la présidente. - Au même article, M. Verreycken propose l'amendement n° 14 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

De heer Verreyken (Vl. Blok). - Met dit amendement probeer ik een slechte wetgevende woordkeuze te verbeteren. In de tekst van het artikel staat: "krachtens het oud artikel 57". Dit lijkt mij geen goede woordkeuze. Juist zou zijn: krachtens artikel 57 van de wet van 15 december 1980 zoals gewijzigd door de wet van... of opgeheven door de wet van...".

Het moet duidelijk zijn waarom wordt gezegd: "oud" artikel 57.Wordt dat artikel 57 "oud" genoemd omdat het bij de aanvang van de procedure van kracht was, omdat het geldig was bij het opstellen van het ontwerp of omdat het voor de betrokkene slaat op de periode waarin het nog geldig was? Deze argumenten doen niets af aan het principe dat het "oud" artikel 57 een slechte formulering is. Binnenkort zal een of andere commissie die de wetteksten leesbaar moet maken, dit ongetwijfeld corrigeren. Daarom leek het mij aangewezen om nu al de juiste termen te gebruiken.

- Le vote sur les amendements est réservé.

Mme la présidente. - L'article 10 est ainsi libellé:

À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 35 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 11 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Le délai est trop court. Nous proposons qu'il soit porté de un à deux mois.

Par ailleurs, je fixe rendez-vous au ministre de la Justice dans un an ou deux pour vérifier que le délai est, comme j'ose l'espérer, effectivement praticable.

- Le vote sur les amendements est réservé.

Mme la présidente. - M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 37 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

Mme la présidente. - L'article 14 est ainsi libellé:

À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 38 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Met dit amendement willen we de overgangsperiode voor de inwerkingtreding van de wet toch voldoende ruim maken, zodat de bevoegde diensten de tijd hebben om zich aan te passen..

- Le vote sur l'amendement est réservé.

- Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.