2-21/5

2-21/5

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

13 JANUARI 2000


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren

(Verklaring van de wetgevende macht, zie
Belgisch Staatsblad nr. 88 van 5 mei 1999)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22bis ingevoegd, luidende :

Art. 22bis. Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.