2-21/3

2-21/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

16 DECEMBER 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren

(Verklaring van de wetgevende macht, zie
« Belgisch Staatsblad » nr. 88 van 5 mei 1999)


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN MEVROUW de T' SERCLAES C.S.

Enig artikel

Het enig artikel vervangen als volgt :

In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22bis ingevoegd, luidende :

« Art. 22bis. ­ Ieder kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht. »

Verantwoording

1. Artikel 22bis : de nota van de diensten en de besprekingen naar aanleiding van de hoorzittingen in de commissie wijzen uit dat het nieuwe voorgestelde artikel het best wordt ingevoegd na het artikel over de eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven.

2. Ieder kind : het invoeren van het woord « kind » komt tegemoet aan de wens van de preconstituante, die het over « kind » heeft en niet over een individu (zie de nota van de diensten). De invoering van het begrip « kind » is een uiting van de wil om het kind als rechtssubject erkend te zien in onze Grondwet.

3. Recht op eerbieding : dit begrip is ruimer dan bescherming. Het geeft aan dat dit recht niet alleen passief is, maar voor de overheid de verplichting inhoudt om terzake een actief beleid te voeren. Voor de samenhang van de tekst wordt dezelfde formulering gebruikt als in artikel 22 over de eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven.

4. Tweede lid : dit lid kan voor de beknoptheid eventueel worden geschrapt, maar is ingevoerd om een parallelle tekst te hebben met artikel 22.

Nathalie de T' SERCLAES.
Guy MOENS.
Martine TAELMAN.
Iris VAN RIET.
Clotilde NYSSENS.
Marcel CHERON.
Frans LOZIE.

Nr. 4 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VANDENBERGHE

Enig artikel

Het enig artikel vervangen als volgt :

In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22bis ingevoegd, luidende :

« Art. 22bis. ­ Ieder kind is drager van rechten, die de bescherming, de ontwikkeling en de participatie van het kind waarborgt binnen de familie, in de samenleving en ten aanzien van de Staat. »

Verantwoording

Het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 is op 15 januari 1992 in werking getreden in België. Artikel 4 van dit verdrag stelt uitdrukkelijk dat de Staten die partij zijn, alle nodige wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen nemen om de in dit verdrag erkende rechten te verwezenlijken. De invoeging van een nieuw artikel 22bis strekt tot doel tegemoet te komen aan de drie grote krachtlijnen die het Verdrag inzake de rechten van het kind in haar essentie bevat.

De eerste krachtlijn slaat op de bescherming van kinderen, tegen ontvoering, commerciële uitbuiting, mishandeling, verslaving, seksuele exploitatie of de doodstraf.

De tweede krachtlijn legt de nadruk op de voorzieningen voor kinderen. Ze hebben recht op gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs, sociale zekerheid, beroepsmogelijkheden, waarborgen inzake gerechtelijke procedures, en op speciale zorg als ze gehandicapt zijn, tot minderheidsgroepen behoren of het slachtoffer zijn van geweld en gewapende conflicten. Dit ligt besloten in de ruimere term ontwikkeling, welke slechts kan worden gerealiseerd mits de aanwezigheid van deze voorzieningen.

De derde en meest nieuwe krachtlijn legt de nadruk op de participatie van kinderen aan de samenleving. Kinderen hebben recht op een eigen mening, op informatie, op vrijheid van vereniging, op privacy, op deelname aan het sociaal-cultureel leven. Zij hebben ook het recht gehoord te worden in alle procedures die hen aangaan.

Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nr. 5 VAN MEVROUW LINDEKENS

(Subamendement op amendement nr. 3 van mevrouw de T' Serclaes)

Enig artikel

In het tweede lid van dit artikel de woorden « de bescherming » vervangen door de woorden « de uitoefening » .

Kathy LINDEKENS.