Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 34 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt ­ Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen ­ Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

Op de Ministerraad van 25 juli 1997 werd het voorstel goedgekeurd voor het opstellen van streefcijfers voor de aanwezigheid van mannen en vrouwen in het federaal ambt. In 1998 werden deze cijfers opgesteld die begin 1999 gepubliceerd werden in het rapport « Ken- en stuurgetallen ­ Instrument voor de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de federale ministeries ». Het rapport en de cijfers werden voorgesteld op 20 april 1999, tijdens een studievoormiddag georganiseerd door de toemalige minister van Ambtenarenzaken, André Flahaut, en de minister voor Gelijke Kansen, Miet Smet.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Is er in uw ministerie een evolutie in de richting van de voorgestelde stuurgetallen, dit wil zeggen :

1.1. hoeveel mannen en vrouwen zijn er op elk niveau nieuw aangenomen enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de verhouding M/V in de aanwervingen in 1997 enerzijds en 1998 anderzijds overeen met de norm van pariteit die voorop is gesteld voor de stuurgetallen inzake aanwerving op alle niveaus;

1.2. hoeveel mannen en vrouwen zijn doorgestroomd respectievelijk naar rang 28-29, rang 22-25, rang 32-35 en rang 42-44 enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de M/V verhouding wat betreft deze promoties in 1997 enerzijds en 1998 anderzijds overeen met de regel van de pariteit die voorop werd gesteld bij het opstellen van de stuurgetallen;

1.3. hoeveel mannen en vrouwen zijn doorgestroomd naar respectievelijk rang 13-14 en rang 15-16-17 enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de M/V verhouding wat betreft deze promoties in 1997 en 1998 overeen met de 1/3-norm die vooropgesteld werd bij het bepalen van de stuurgetallen ?

2. Indien uit de jaarlijkse opvolging van de ken- en stuurgetallen blijkt dat de gehanteerde norm (pariteit of 1/3 regel) niet realistisch is of indien de hypothese die bij het opstellen van de stuurgetallen per ministerie werd gemaakt over het aantal vacatures tussen 1997 en 2002 niet adequaat lijkt, wordt in het rapport ken- en stuurgetallen aanbevolen zelf nieuwe stuurgetallen op te stellen. Andere redenen hiervoor zijn herstructureringen binnen een ministerie waardoor de cijfers van juni 1997 geen goed uitgangspunt meer vormen of het opstellen van cijfers voor zeer specifieke (bijvoorbeeld technische) diensten. Hebt u binnen uw ministerie plannen om zelf nieuwe stuurgetallen op te stellen ? Waarom of waarom niet ?