Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-98

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 1561 van de heer Olivier d.d. 13 januari 1999 (rappel van 1 april 1999) (N.) :
Evaluatiecomité van het begeleidingsplan voor werklozen.

Op 13 januari 1999 stelde ik u onder nr. 1561 (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 1-93 van 23 februari 1999, blz. 4884) de volgende vraag :

« Sedert maart 1997 is het Evaluatiecomité van het begeleidingsplan voor werklozen niet meer bijeengekomen. Naar ik verneem werd opnieuw gestart vanaf 1 november 1998. Intussen zou het comité zijn uitgebreid met vertegenwoordigers van de sociale partners.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Wat was de reden van het niet meer bijeenkomen van het Evaluatiecomité ?

2. Welke is de wijziging in de samenstelling die inmiddels werd doorgevoerd ?

3. Hoeveel keer is men sinds 1 november 1998 reeds samengekomen ?

4. Wat zijn de resultaten tot nu toe ? »

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?