Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-97

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid

Vraag nr. 1583 van de heer Olivier d.d. 4 februari 1999 (N.) :
Armoedebeleid. ­ Steunpunt ter bestrijding van de armoede. ­ Beheerscomité.

Op 5 mei 1998 werd te Brussel een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid.

Het akkoord voorziet onder meer in de oprichting van een « Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting » als drietalige instelling op federaal niveau, bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Daarnaast wordt bij dat steunpunt een beheerscomité opgericht. De Vlaamse regering stelde reeds mevrouw Monica De Coninck, de heer Marc Morris en de heer Jan Vranken aan als vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

In verband hiermee had ik van de geachte staatssecretaris graag een antwoord op volgende vragen :

1. Hebben alle ondertekenende partijen het akkoord al goedgekeurd ?

2. Is reeds bekend wanneer het steunpunt van start gaat ?

3. Welke vertegenwoordigers voor het beheerscomité worden door de andere ondertekenende partijen voorgedragen (4 leden voorgedragen door de federale Staat, 2 door het Waalse Gewest, 2 door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en 1 door de Duitstalige Gemeenschap) ?

4. Is de personele samenstelling van het steunpunt reeds bekend en zo ja, welke is die en zijn die personen reeds aangeworven ?

5. Zijn de wetenschappelijke medewerkers die ter beschikking moeten worden gesteld door de gewesten en gemeenschappen reeds aangeduid ?

Antwoord : 1. Op 27 januari 1999 werd de wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid afgekondigd. De gewesten en de gemeenschappen hebben het samenwerkingsakkoord ondertussen ook goedgekeurd in de diverse assemblees. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

2 en 3. De Ministerraad heeft op 1 april 1999 de vier vertegenwoordigers van de federale regering aangeduid en het koninklijk besluit goedgekeurd dat de samenstelling van het beheerscomité bepaalt. Dit besluit zal eerstdaags in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

4. De samenstelling van het steunpunt zelf is nog niet bekend vermits dit tot de opdracht van het beheerscomité behoort.

5. De wetenschappelijke medewerkers, ter beschikking gesteld door de gewesten en gemeenschappen, werden al aangeduid.