Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-97

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1638 van de heer Olivier d.d. 12 maart 1999 (N.) :
Uitlaatgassen. ­ Europese normen.

In de Europese Unie wordt momenteel gewerkt aan een programma « Auto-oil » dat de luchtkwaliteit in de EU gevoelig wil verbeteren. Over de standpunten van de milieugroepen enerzijds en de auto- en petroleumindustrie anderzijds werd door de Europese Raad en de Europese Commissie een compromis bereikt. Het Europees Parlement eist echter nog strengere normen vanaf 2005 in plaats van de louter indicatieve waarden, die de Europese Raad en de Europese Commissie overeenkwamen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Wat is de verdere procedure voor het vaststellen van deze normen ?

2. Tegen wanneer kunnen deze normen van kracht worden ?

3. Zal deze reglementering bijzondere eisen stellen aan de consument (bijvoorbeeld katalysatoren om uitlaatgassen te beperken) of aan de industrie (bijvoorbeeld beperking andere vervuilende gassen zoals benzeen en aromatische verbindingen) ?

4. Wat is de raming van de kostprijs per autogebruiker individueel en voor de industrie in het algemeen ?

5. Wordt er op de één of andere manier voorzien in een tegemoetkoming voor deze kosten ?