1-269

1-269

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 29 AVRIL 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER OLIVIER AAN DE MINISTER VAN VERVOER OVER « DE AANPASSING VAN DE ROETTEST VAN DIESELWAGENS EN DE KEURING VAN WAGENS MET EEN TREKHAAK »

QUESTION ORALE DE M. OLIVIER AU MINISTRE DES TRANSPORTS SUR « LES ADAPTATIONS DU TEST DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT DES MOTEURS DE VÉHICULES DIESEL ET LE CONTRÔLE OBLIGATOIRE DES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN CROCHET D'ATTELAGE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Olivier.

Het woord is aan de heer Olivier.

De heer Olivier (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, sinds mijn mondelinge vraag van 14 januari 1999 en mijn schriftelijke vraag van 19 januari 1999 schijnen de roettesten voor dieselwagens op een aantal punten te zijn aangepast. Toch worden die testen nog steeds uitgevoerd zonder dat de wielen belast zijn, bijvoorbeeld op een rollenbank.

Verder schijnt er op het ogenblik nogal wat verwarring te bestaan bij automobilisten en keuringscentra rond de keuring van nieuwe wagens met een trekhaak. Wettelijk moet iedereen die een trekhaak laat monteren op een auto van minder dan vier jaar oud, onmiddellijk een volledige keuring laten uitvoeren. Dit is volkomen overbodig en vormt bovendien een extra financiële last voor de eigenaar. Ik heb vernomen dat er wordt gewerkt aan een aanpassing van deze regelgeving. Zo zouden alle auto's met een trekhaak voor minder dan 750 kilogram slechts eenmaal beperkt moeten worden gekeurd. Dit zou ongeveer 350 frank kosten, in de plaats van ruim 1 000 frank nu. Omdat dit allemaal nog onzeker is, stellen nogal wat mensen de aanschaf van een trekhaak of de keuring van hun auto uit, al dan niet op het aanraden van een keuringscentrum.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen.

Ten eerste, welke aanpassingen werden aangebracht aan de roettest voor dieselauto's en wat zijn de resultaten ?

Ten tweede, waarom wordt deze test nog steeds niet op een rollenbank uitgevoerd, ook al zijn de meeste specialisten het erover eens dat zo veel schade kan worden voorkomen ?

Ten derde, klopt het dat elke auto met een trekhaak nu volledig en onmiddellijk moet worden gekeurd ?

Ten vierde, welke maatregelen zal de minister nemen om de geplande aanpassing van de regelgeving zo vlug mogelijk te realiseren ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Daerden.

De heer Daerden, minister van Vervoer. ­ Mijnheer de voorzitter, in antwoord op de eerste vraag kan ik het volgende meedelen. De administratie heeft aan de keuringscentra onderrichtingen gegeven om met ingang van 6 april 1999 de roettest voor dieselmotoren aan te passen. De uiterlijke staat van de motor wordt vooraf gecontroleerd om te vermijden dat een motor in zichtbare slechte staat aan de test wordt onderworpen. De temperatuur van de motor wordt vooraf gemeten om, indien nodig, de eigenaar de mogelijkheid te geven de motor op temperatuur te brengen. De acceleratie van de onbelaste motor wordt progressief uitgevoerd. Aan de keurders wordt opgedragen te vermijden het maximum toerental te overschrijden. De tijd dat het maximum toerental wordt aangehouden, is ingekort.

Door deze maatregelen zijn de technische incidenten met 60 % verminderd. Het aantal incidenten is gedaald van 5 per 10 000 tot ongeveer 2 per 10 000. Bovendien is het aantal rode kaarten uitgereikt op basis van deze test, gedaald van 9 naar 6 %.

Op de tweede vraag kan ik antwoorden dat de statische roettest, die momenteel op basis van deze aanpassingen wordt uitgevoerd, is opgelegd door de Europese richtlijn 96/96. We moeten ons dus daaraan houden. Mijn diensten zijn het eens met de zienswijze van de heer Olivier en verdedigen in de Europese werkgroepen het principe van de controle op de testbank. Dit benadert beter het reële gebruik van de voertuigen.

Wat de derde vraag betreft, is het correct dat, in de huidige stand van de wetgeving, een voertuig dat uitgerust is met een trekhaak, sinds 1 januari 1999 een volledige technische keuring moet ondergaan vóór de indienststelling. In de praktijk betekent dit : van zodra een trekhaak gemonteerd is.

In antwoord op de vierde vraag kan ik meedelen dat een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bestaande reglementering is opgesteld. Volgens dit ontwerp moeten voertuigen met een trekhaak die niet bestemd is voor het trekken van aanhangwagens met een maximum toegelaten gewicht van meer dan 750 kg, maar eenmaal worden gekeurd en blijft die keuring beperkt tot de trekhaak. De prijs is vastgesteld op 350 frank. Om veiligheidsredenen blijft de keuring van een voertuig met trekhaak behouden. Een slechte montage kan immers zware ongevallen veroorzaken.

Tot slot kan ik nog meedelen dat dit ontwerp in het kader van de overlegprocedure aan de gewesten op 23 maart is voorgelegd. Zodra ik het advies van de gewesten heb, wordt het ontwerp voorgelegd aan de Ministerraad.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.