Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid

Vraag nr. 1018 van de heer Olivier d.d. 17 april 1998 (2e rappel van 12 februari 1999) (N.) :
Evaluatie van de proefprojecten inzake een inhaalverbod op autosnelwegen met twee rijvakken.

Op 17 april 1998 stelde ik u onder nr. 1018 (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat nr. 74 van 2 juni 1998, blz. 3852) de volgende vraag :

« Op basis van artikel 68 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer besliste het Vlaams Gewest om op een aantal specifieke plaatsen een inhaalverbod in te stellen door middel van het zogenaamde verkeersbord C39, meestal aangevuld met een tijdsbepaling, meestal de vermelding « van maandag tot vrijdag, 's ochtends van 6 uur tot 10 uur en 's avonds van 16 tot 19 uur ».

Het betrof een inhaalverbod op volgende locaties : de E17 tussen Kortrijk en Waregem (rijrichting Gent), op de E19 tussen Mechelen en Antwerpen en op de R4 (ring rond Gent). Op de E314 (Hasselt-Antwerpen) was reeds eerder een proefproject opgestart.

Uit een recente enquête van de Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) blijkt dat de wegtransporteurs positief reageren op de proefprojecten voor het inhaalverbod op de autosnelwegen. De vervoerders zijn van oordeel dat het inhaalverbod de doorstroming van het verkeer bevordert.

De rijkswacht zou momenteel bezig zijn met een evaluatie van de projecten.

Graag had ik van de geachte staatssecretaris een antwoord op volgende vragen :

1. Wat zijn de eerste resultaten van de evaluatie van de proefprojecten door de rijkswacht ? Zijn er specifieke problemen met het invoegen bij de opritten ?

2. Wordt het inhaalverbod goed nageleefd door de vrachtwagenchauffeurs ? Wordt er regelmatig controle uitgeoefend op de naleving van het inhaalverbod ? Wat is de sanctie bij niet naleving van het verbod ? Hoeveel vrachtwagenchauffeurs werden reeds beboet ?

3. Het instellen van een absoluut en algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens moet worden beschouwd als een nieuwe verkeersregel en is derhalve een federale materie. Is de geachte staatssecretaris op basis van de eerste evaluaties van de proefprojecten voorstander van een dergelijk algemeen en absoluut inhaalverbod ? »

Op 4 december 1998 stelde ik u een rappel (bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 90 van 12 januari 1999, blz. 4749).

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?