Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1608 van de heer Olivier d.d. 17 februari 1999 (N.) :
NMBS. Afschaffing publieke spoorwegoverwegen.

In Menen is de brug over de spoorweg Kortrijk-Poperinge vrijwel klaar waardoor het nabijgelegen industrieterrein Grensland ontsloten is. Zonder meer een goede zaak voor de verkeersveiligheid.

Nadelig gevolg is nu dat de NMBS mede uit besparingsoverwegingen drie publieke overwegen wil gaan sluiten langs die spoorweg, met name de nummers 38, 40 en 42. Overweg 38 en 42 worden minder frequent gebruikt; de sluiting daarvan is dan ook van minder belang. Overweg 40 aan de Charles Capellestraat daarentegen is de drukste overweg en dus ook de belangrijkste. Deze wordt erg veel gebruikt door de buurtbewoners, ouderen en vooral door de schoolkinderen van de basischool De Koekuit. Dat betekent dat nu een behoorlijke omweg zal moeten worden gemaakt via wegen die omwille van het zware verkeer, hoegenaamd niet geschikt zijn voor zwakke weggebruikers.

De NMBS streeft op termijn naar zo weinig mogelijk publieke overwegen en schuift de verantwoordelijkheid door naar de Vlaamse Gemeenschap door te stellen dat deze maar moet zorgen voor een veilige overgang voor zwakke weggebruikers. De Vlaams Gemeenschap was immers bouwheer van de nieuwe brug en wist dat n van de voorwaarden in de bouwtoelating voor de brug was dat er drie overwegen zouden sneuvelen.

Doch, de NMBS heeft als overheidsonderneming ook een verantwoordelijkheid qua veiligheid, niet alleen voor haar reizigers, maar ook en vooral naar de zwakke weggebruikers toe.

In verband hiermee had ik van de geachte minister graag een antwoord op volgende vragen :

1. Acht de geachte minister het opportuun zwakke weggebruikers en dan met name kinderen, mede door toedoen van de NMBS, een lange en onveilige omweg te laten maken van en naar school in de wetenschap dat de huidige weg voor de kinderen veel korter n veiliger is ?

2. Wanneer worden overweg 38, 40 en 42 gesloten ? Is er een fasering overwogen ?

3. Wat is de kostprijs van de sluiting van de overwegen ?

4. Op basis van welke parameters en onderzoeken werd besloten de overwegen te sluiten ?

5. Werden alternatieven overwogen en zo ja, welke ?

6. Acht de geachte minister het wenselijk, gezien de rele kans voor nog meer jonge verkeersslachtoffers, de NMBS de opdracht te geven in elk geval de publieke overweg op de Charles Capellestraat te Menen ongemoeid te laten en dat in het belang van de kinderen ?

7. Overweegt de geachte minister de NMBS op te dragen een voetgangers- en fietserstunnel aan te leggen onder de spoorlijn ?