Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 1581 van de heer Olivier d.d. 12 februari 1999 (N.) :
Ontwikkeling van de « e-commerce ». ­ Betaalmiddelen.

Internet gaat een steeds belangrijker plaats innemen als informatie- en communicatiemedium. Met het succes van Internet zal uiteraard ook de handel (de zogenaamde « e-commercce » via dat medium toenemen. Nu reeds is de hele Internet-industrie in België goed voor vele miljarden aan handel en honderden bijkomende jobs.

Wellicht de grootste rem op handel via Internet blijkt het betalen te zijn. Veel gebruikers durven hun credit-card gegevens ­ nu het meest gebruikte betaalmiddel ­ niet over het Internet door te geven, zelfs niet via een zogenaamde « beveiligde pagina ». Niet verwonderlijk, want de meeste computer-vakbladen waarschuwen geregeld voor de inherente onveiligheid van het Net. Schijnbaar niet onterecht, want alvorens bepaalde gegevens ­ zoals het credit-card nummer ­ van de klant bij de handelaar aangekomen zijn, moeten vaak vele tussenstations gepaseerd worden. En elke « server » tussen klant en verkoper levert potentieel fraude-gevaar op.

Zoals reeds gesteld, is de credit-card nu erg populair, maar ook heel kwetsbaar. Internationale overeenstemming over een veilig betaalmiddel tegen een aanvaardbare kostprijs lijkt er (nog) niet te zijn.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Heeft de geachte minister enig zicht op de totale omvang van de handel via Internet in België ?

2. Is er op dit moment enige controle op die handel ?

3. Welke acties kan België ­ eventueel in Europees of WTO-verband ­ ondernemen, teneinde tot een soepel en betaalbaar, doch veilig betaalmiddel te komen ?

4. Welke acties werden reeds ondernomen ?

5. Kan de geachte minister een overzicht geven van Belgische en Europese regelgeving die reeds tot stand is gekomen, specifiek gericht op het Internet in het algemeen en de handel daarop in het bijzonder ?

6. Wie is aansprakelijk wanneer misbruik wordt gemaakt van credit-card gegevens, echter zonder dat de klant een handtekening heeft gezet ?