Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-83

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiën

Vraag nr. 1036 van de heer Olivier d.d. 27 april 1998 (N.) :
Vergunningsrecht. ­ Verstrekken van sterke dranken.

Eind 1994 bracht de federale regering het maximum-alcoholgehalte van 0,8 promille op 0,5 promille. Een maatregel die onze volledige instemming geniet. In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 17 januari 1995 deelde de geachte minister mij mee dat de administratie toen de (fiscale) gevolgen van de verlaging van de alcoholdrempel nog niet kon inschatten, aangezien ze nog niet over de vereiste gegevens beschikte om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. De administratie zou evenwel de kwestie aandachtig blijven volgen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Wat zijn de gevolgen van de verlaging van de alcoholdrempel in vergelijking met de jaren voor de inwerkingtreding van deze maatregel ? Kan de geachte minister mij daarover cijfers ter beschikking stellen ?

2. Dringt er zich ter zake een wijziging van het vergunningsrecht op ?

3. In het verleden maakte ook de openingsbelasting voor drankslijterijen het voorwerp uit van een grondige studie met het doel de gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken te herzien. Wat zijn de resultaten van deze studie ? Zal de openingsbelasting voor drankslijterijen worden herzien en zo ja, in welke zin ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden op de door hem gestelde vragen.

1. De statistische gegevens inzake afgeleverde vergunningen voor het schenken van sterke dranken zijn als volgt.

Jaar
­
Année
Aantal afgeleverde vergunningen volgens
de aard van de drankgelegenheid
­
Nombre de patentes délivrées par catégorie de débits
Opbrengst van het vergunningsrecht
per gewest (in miljoen frank)
­
Recettes de la taxe de patente par régions (en millions de francs)
Vast
­
Fixe
Reizend
­
Ambulant
Gelegenheid
­
Occasionnel
Vlaanderen
­
Flandre
Brussel
­
Bruxelles
Wallonië
­
Wallonie
Totaal
­
Total
1994 26 661 321 8 077 313,3 85,6 175,4 574,3
1995 25 622 292 8 005 305,2 85,4 175,3 565,9
1996 26 046 331 7 974 305,8 83,0 178,7 567,9
1997 28 320 284 9 734 184,2 47,6 94,9 326,7

Uit de analyse van deze cijfers blijkt dat de verlaging van het maximum toegestane alcoholgehalte in 1995 heeft geleid tot een daling van het aantal afgeleverde vergunningen. Deze trend heeft zich in het volgende jaar evenwel niet doorgezet.

2. In 1997 werd met het koninklijk besluit van 27 november 1996, genomen met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 2º, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht gewijzigd.

Met dit besluit werd de definitie van sterke drank gewijzigd, het heffingspercentage van 25 % naar 10 % teruggebracht en de minimum- en maximumgrens van respectievelijk 12 000 en 40 000 frank afgeschaft. Dit besluit werd bekrachtigd met de wet van 13 juni 1997 ter bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen in toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie. De gevolgen hiervan blijken uit voorgaande cijfers, namelijk een belangrijke verhoging van het aantal vergunningsaanvragen samen met een belangrijke daling van de opbrengst van de belasting.

Voor deze verminderde opbrengst werd in dezelfde sector, met ingang van 1 oktober 1996, een budgettaire compensatie gevonden door de accijns op ethylalcohol te verhogen met 3 500 frank per hectoliter alcohol (aan 100 % vol.).

Een ontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht werd op 3 juli 1998 bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend en zou in werking moeten treden op 1 januari 1999.

Dit ontwerp van wet heeft tot doel de huidige belastinggrondslag (namelijk de huurwaarde) te vervangen door het kadastraal inkomen van de tot de drankgelegenheidbehorende plaatsen en lokalen, zoals vastgesteld door artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en om de procedure voor het indienen van een bezwaarschrift identiek te maken aan deze toepasselijk inzake kadastrale inkomens.

3. Wat de openingsbelasting betreft, blijkt uit een studie van de administratie der Douane en Accijnzen dat het beheer van deze belasting door haar complex karakter een zware opgave is geworden die, gezien het groeiende takenpakket van deze administratie en haar personeelstekort, steeds moeilijker te beheersen is. Verschillende denkpisten werden naar voren gebracht zoals de vereenvoudiging van de huidige wetgeving en hoofdzakelijk van de belastbare basis, een eventuele afschaffing van deze belasting die slechts een geringe opbrengst heeft en waarbij deze opbrengst nauwelijks de kosten dekt, of een overheveling van het beheer naar de gewesten op basis van de bepalingen van artikel 5, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten.

Een ontwerp van wet ter uitvoering van de bepalingen van voornoemde financieringwet dat in artikel 5 de gewesten toelaat de federale ambtenaren te vervangen door de eigen gewestelijke ambtenaren, zal binnenkort aan de Ministerraad ter goedkeuring worden voorgelegd.