Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-94

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1570 van de heer Olivier d.d. 21 januari 1999 (N.) :
Autokeuringscentra.

Op 14 januari 1999 antwoordde u op mijn mondelinge vraag in de Senaat dat de keuringscentra verantwoordelijk zijn voor de schade die ze toebrengen aan voertuigen. Ik citeer : « Tenslotte, om op uw laatste vraag te antwoorden, kan ik u zeggen dat elk keuringsmechanisme verantwoordelijk is voor de schade die het toebrengt aan een voertuig, behalve wanneer deze schade het gevolg is van de slechte technische staat van het voertuig. »

Vrijwel meteen waren er in de media uiteenlopende interpretaties van wat kan verstaan worden onder « slechte technische staat van het voertuig » en hoe kan worden aangetoond ­ door de eigenaar of de bezitter ­ dat het voertuig in goede staat was op het moment van de keuring.

Voorts blijkt dat de centra nu nog niet in staat zijn een remtest voor geladen vrachtwagens en een test op de snelheidsbegrenzers uit te voeren, niettegenstaande de dwingende Europese plicht daartoe. België is bijgevolg in overtreding met de Europese regelgeving.

Anderzijds heeft de VZW GOCA via haar woordvoerster laten weten 70 nieuwe keurders te zullen aanwerven om de bijkomende drukte ingevolge een reeks nieuwe tests op te vangen. Dat is zowel voor de klanten als voor de werkgelegenheid een goede zaak.

Vandaar volgende vragen aan de geachte minister :

1. Wat verstaat hij onder « slechte staat van het voeruig » ?

2. Waarmee kan de eigenaar van het beschadigde voertuig aantonen dat het voertuig goed onderhouden werd en/of niet in slechte staat is ?

3. Hoe verklaart hij het in gebreke blijven van de autokeuringscentra met betrekking tot genoemde testen ?

4. Erkent hij dat het (nog) niet uitvoeren van Europese regelgeving zware consequenties kan hebben qua aansprakelijkheid van de Staat ?