Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-93

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 1051/2 van de heer Olivier d.d. 15 december 1998 (N.) :
Misbruiken bij takelbedrijven.

Via een steekproef op 202 facturen voor het takelen van auto's, stelde de automobilistenclub VTB/VAB wantoestanden vast. Een op drie facturen blijkt te hoog te zijn.

De goedkoopste rekening bedroeg 1 450 frank, de duurste 24 882 frank. Takelaars rekenen het zwaarst door in de provincies Antwerpen en Brabant. Het landelijk gemiddelde ligt op 8 261 frank. Wie zijn auto laat wegslepen op de Brusselse ring moet gemiddeld 14 965 frank neertellen. In Antwerpen kostte een vergelijkbare takeling 12 580 frank.

In bepaalde gevallen eist politie of rijkswacht het recht op om zelf een takelbedrijf op te roepen bijvoorbeeld als de wagen de weg blokkeert, ernstige verkeershinder veroorzaakt, voor een verkeersonveilige situatie zorgt of fout staat geparkeerd. Ook wanneer de automobilist zich in shock-toestand bevindt of hij werd gehospitaliseerd, heeft hij geen vrije keuze meer omtrent het takelbedrijf.

Gezien de vermelde tariefonzekerheid kan dit leiden tot een hoge factuurprijs. Het ongenoegen bij de automobilisten omtrent de praktijken van bepaalde takelbedrijven is dan ook bijzonder groot.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Erkent hij de misbruiken bij takelbedrijven ?

2. Bestaan er terzake tarieven die door de takelbedrijven moeten worden nageleefd bij een oproep door rijkswacht of politie ?

3. Indien ja, kan hij mij een overzicht bezorgen van de tarieven die terzake moeten worden toegepast (vast recht, prijs per kilometer, supplement voor avond- of weekendprestaties) ?

4. Indien neen, is het niet aangewezen om dienaangaande meer tariefzekerheid na te streven door de takelbedrijven tariefakkoorden te laten afsluiten met rijkswacht en politie ?

Antwoord : Het geachte lid kan hierna de antwoorden vinden op de verschillende vragen.

1. Mijn administratie heeft de laatste maanden een diepgaand onderzoek uitgevoerd in de depannagesector dat onder meer tot doel had misbruiken op te sporen. De analyse van de definitieve resultaten, die weldra zullen bekend zijn, zal moeten uitwijzen of er eventueel misbruiken zijn en zo ja of ze algemeen zijn dan wel marginaal.

2. Het antwoord op de tweede vraag is negatief. De van toepassing zijnde prijzenreglementering legt geen eenvormige tarieven op in de sector van de takelbedrijven. De huidige politiek steunt op het beginsel van de vrije prijsvorming zonder tussenkomst van de overheid. Niettegenstaande de ontstentenis van een bijzondere reglementering moet de prijs evenwel normaal blijven op basis van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen. Het zijn de hoven en rechtbanken die, in laatste instantie, bepalen of een prijs al dan niet normaal is.

3. Er bestaan geen opgelegde tarieven en de derde vraag is dus zonder voorwerp.

4. Het afsluiten door de takelbedrijven van tariefakkoorden met rijkswacht en politie lijkt niet aangewezen. Voornoemde wet van 22 januari 1945 kent immers aan de minister van Economie de bevoegdheid toe om zo nodig te interveniŽren in de prijsbepaling.