1-1068/6

1-1068/6

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

4 MAART 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74
van 12 april 1995)


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


Enig artikel

Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

Over de aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang kan in de betrokken gemeente of provincie een volksraadpleging worden gehouden. De wet regelt de nadere uitwerking en de organisatie van de volksraadpleging.

Brussel, 4 maart 1999.

Voor de voorzitter van de Senaat,
De eerste ondervoorzitter,

Philippe MAHOUX.

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.