1-1068/2

1-1068/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

11 FEBRUARI 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74
van 12 april 1995)


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER NOTHOMB

Enig artikel

Het enig artikel vervangen als volgt :

Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

Over de aangelegenheden van zuiver gemeentelijk of provinciaal belang kan door de gemeente, het binnengemeentelijk territoriaal orgaan of de betrokken provincie een volksraadpleging worden gehouden op de bij de wet vastgestelde wijze.

Verantwoording

Dit amendement streeft een drievoudig oogmerk na : in de eerste plaats moet duidelijk worden bepaald dat er alleen over aangelegenheden van zuiver gemeentelijk of provinciaal belang volksraadplegingen kunnen worden gehouden en niet over gedeconcentreerde aangelegenheden, d.w.z. aangelegenheden waarmee gemeenten en provincies door een andere overheid worden belast.

Voorts behoort er duidelijk te worden gesteld dat alleen plaatselijke overheden en geen andere instellingen volksraadplegingen kunnen houden.

Tot slot dient de tekst duidelijk te bepalen dat ook binnengemeentelijke territoriale organen volksraadplegingen kunnen houden.

Charles-Ferdinand NOTHOMB.