Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-86

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 1372 van de heer Olivier d.d. 14 oktober 1998 (N.) :
Medisch toezicht in bedrijven.

Recent zijn in de pers artikelen verschenen waarin klachten worden geuit over de kwaliteit van het medisch toezicht in de bedrijven. Het uit de hand gelopen conflict bij Volkswagen Vorst blijkt geen alleenstaand geval te zijn.

Het slecht functioneren van de arbeidsgeneeskundige diensten heeft meerdere oorzaken, zoals de soms moeilijke relatie van die diensten met de werkgevers en (in bepaalde sectoren) ook met de werknemers, de prestatiedruk om zoveel mogelijk werknemers te controleren op een zo kort mogelijke tijd en de kostprijs. Daarnaast zouden er problemen zijn met bepaalde geneesheren.

Er wordt echter vooral gewezen op de gebrekkige controle door de medische inspectie die overigens ook vrijwel nooit sancties treft.

In verband hiermee had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Hoeveel sancties zijn er reeds getroffen tegen bedrijven of arbeidsgeneesheren sinds het in voege zijn van de laatste wetswijziging ?

2. Welke maatregelen stelt de geachte minister voor om het ondermaats functioneren van de arbeidsgeneeskunde te verbeteren ?